Όροι χρήσης

 1. Συμβαλλόμενα μέρη, ορισμοί εννοιών και μέρη της σύμβασης
  1. Electrolux, Lemnou 4, Thessaloniki, PC 54627  St. Gerasimou 2 & Trion Ierarchon 1, Athens, TK 17455, E-Mail: info@electrolux.gr, Τηλέφωνο: 2310 561800 (εφεξής «ELECTROLUX») διαχειρίζεται την Πύλη αξιολογήσεων και σχολίων AEG (εφεξής η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ»). Μέσω της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να αξιολογούν προϊόντα διαδικτυακά (online).
  2. Είστε φυσικό πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ για σκοπούς, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν κυρίως ούτε στην εμπορική σας δραστηριότητα ούτε σε αυτήν στα πλαίσια της άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος (καταναλωτής κατά την έννοια § 13 BGB). Δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε ενήλικος.
  3. Οι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ρυθμίζουν τελικά τη χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ στα πλαίσια της σχέσης μεταξύ της ELECTROLUX και του ΧΡΗΣΤΗ.
  4. περαιτέρω ορισμοί:
   1. «ΧΡΗΣΤΗΣ» είναι οι επισκέπτες της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, για τους οποίους η χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ συνιστά μία δωρεάν προσφορά.
   2. «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ» περιγράφει τα ψηφιακά περιεχόμενα, τα οποία ένας ΧΡΗΣΤΗΣ καθιστά προσβάσιμα στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.
 2. Χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ από τον ΧΡΗΣΤΗ
  1. Η χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ από τον ΧΡΗΣΤΗ.
  2. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει στα πλαίσια της χρήσης της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ να καταχωρίσει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Αυτό αποσκοπεί στο να καταστήσει για την ELECTROLUX και τους συνεργαζόμενους με την ELECTROLUX για τον σκοπό αυτό εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών δυνατή την επικοινωνία με τον ΧΡΗΣΤΗ σχετικά με
   1. τη δημοσίευση της ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
   2. άλλα διαχειριστικά ερωτήματα που αφορούν στο άμεσο πλαίσιο της ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ.
   Η επικοινωνία εκ μέρους της ELECTROLUX για άλλους σκοπούς, ιδίως για σκοπούς μάρκετινγκ, αποκλείεται, εφόσον ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν έχει συναινέσει ρητά στην επικοινωνία και για αυτούς τους σκοπούς.
  3. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ δηλώνουν υπεύθυνα πως είναι δικαιούχοι των αναφερόμενων στην § 3 δικαιωμάτων επί των ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ τους και πως διαθέτουν τη δυνατότητα παραχώρησης στην ELECTROLUX των αναφερόμενων στην § 3 δικαιωμάτων. Επίσης οι ΧΡΗΣΤΕΣ δηλώνουν υπεύθυνα πως οι ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ τους δεν θίγουν δικαιώματα τρίτων, οι οποίοι μπορεί να αντιτίθενται στην παραχώρηση δικαιωμάτων.
  4. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει κατά τη χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ιδίως κατά την ανάρτηση ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και να σέβεται τα δικαιώματα τρίτων. Ως εκ τούτου κατά τη χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ο ΧΡΗΣΤΗΣ απαγορεύεται
   1. η ανάρτηση ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ με πορνογραφικό, επικίνδυνο για τους νέους ή κατ’ άλλο τρόπο απρεπές περιεχόμενο, με περιεχόμενο που υποκινεί σε πράξεις βίας ή μίσους είναι αντισημιτικό, ξενοφοβικό, ομοφοβικό ή κατ’ άλλο τρόπο περιφρονητικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με περιεχόμενο υποστηρικτικό προς την τρομοκρατία ή προπαγανδιστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή άλλο υποτιμητικό περιεχόμενο ή το οποίο παραβιάζει κατ’ άλλο τρόπο τα δικαιώματα της προσωπικότητας,
   2. η ανάρτηση ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ με λανθασμένες ή μη πλήρεις ή ανακριβείς αξιολογήσεις προϊόντων της ELECTROLUX,
   3. η χρήση στα πλαίσια της ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ σημείων, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά λέξεων, εικόνων ή συνδυασμών τους, η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων επί κατατεθέντων σημάτων ή άλλων προστατευόμενων επιχειρηματικών σημάτων, ιδίως ανταγωνιστών της ELECTROLUX, ή η χρήση σχεδίων, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά απεικονίσεων, η οποία παραβιάζει τέτοια κατατεθέντα σχέδια ή μη κατατεθέντα κοινοτικά σχέδια τρίτων ή η χρήση σχεδίων, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά, περιγραφών, η οποία παραβιάζει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, επιχειρηματικά και εταιρικά μυστικά ή άλλη προστατευόμενη τεχνογνωσία τρίτων,
   4. η ανάρτηση ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ με περιεχόμενο που αντιβαίνει στον υγιή ανταγωνισμό, ιδίως ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ, οι οποίες παρουσιάζουν ανταγωνιστές της ELECTROLUX κατά μη δίκαιο τρόπο,
   5. η ανάρτηση ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ που περιέχουν επιβλαβές λογισμικό ή αρχεία, που αποσκοπούν τουλάχιστον στην έκθεση σε κίνδυνο της διαθεσιμότητας δεδομένων, πόρων ή υπηρεσιών, ή την εμπιστευτικότητα ή ακεραιότητα των δεδομένων π.χ. ιοί, trojan horses, worms,
   6. η ανάρτηση ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ, για τις οποίες ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει λάβει από τρίτο αμοιβή ή άλλη αντιπαροχή ή σχετική υπόσχεση
  5. Η ELECTROLUX θα υποβάλλει πριν τη δημοσίευσή τους στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ τις ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ σε έλεγχο για τον εντοπισμό παραβιάσεων των ως άνω απαιτήσεων. Ως εκ τούτου μεταξύ της ανάρτησης μίας ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ και της δημοσίευσης της ενδέχεται να μεσολαβήσουν δύο έως τέσσερις εργάσιμες. Η ELECTROLUX διατηρεί το δικαίωμα, δημοσίευσης ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ μόνο σε περιληπτική μορφή, εφόσον και στον βαθμό που παραβιάζουν τους όρους που αναφέρονται στην § 2.4. Η ELECTROLUX διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε πλήρη η μερική αφαίρεση ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ μετά τη δημοσίευση τους από την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.
  6. Μετά την ανάρτηση μίας ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ από τον ΧΡΗΣΤΗ ο εν λόγω ΧΡΗΣΤΗΣ δεν έχει καμία δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας της εκάστοτε ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ.
 3. Παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης από τον ΧΡΗΣΤΗ
  1. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ παραχωρεί στην ELECTROLUX το μη αποκλειστικό, απεριόριστο, διαρκές, ελεύθερα μεταβιβάσιμο και αμετάκλητο δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησης, ιδίως με τον σκοπό της εμπορικής προώθησης, των ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ στα πλαίσια της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. Η παραχώρηση του δικαιώματος περιλαμβάνει ρητά όλες τις μορφές διαδικτυακών προσφορών, ιδίως δε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε υπηρεσίες που παρέχονται διαδικτυακά έναντι χρέωσης, σε ιστοτόπους και σε εφαρμογές κινητών συσκευών, καθώς και στο ελεύθερα προσβάσιμο διαδίκτυο. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ παραχωρεί στην ELECTROLUX ιδίως τα ακόλουθα χρονικά και χωρικά απεριόριστα, ελεύθερα μεταβιβάσιμα και αμετάκλητα δικαιώματα επί των ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ:
   1. το δικαίωμα της αναπαραγωγής, της δημοσιοποίησης και διάδοσης, δηλαδή το δικαίωμα να αναπαράγει απεριόριστα, να δημοσιοποιεί ή να καθιστά δημόσια προσβάσιμη την ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των οποιωνδήποτε τεχνολογικών δυνατοτήτων, ιδίως δε, της ψηφιακής ενσωμάτωσής της στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ,
   2. το δικαίωμα της διαθεσιμότητας κατόπιν ανάκλησης, δηλαδή το δικαίωμα της αποθήκευσης της ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ, της δημοσιοποίησης και της μετάδοσής της σε έναν ή περισσότερους αναγνώστες, και μάλιστα σε όλες τις αναλογικές ή ψηφιακές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων και σε δίκτυα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
   3. το δικαίωμα της δημόσιας αναπαραγωγής, δηλαδή το δικαίωμα να αναπαράγει την ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ για εμπορικό ή μη σκοπό, μέσω φορέων αποθήκευσης φωτογραφιών, βίντεο, περιεχομένων πολυμέσων ή άλλων φορέων δεδομένων, επεξεργαστών κάθε μορφής, με χρήση όλων των αναλογικών ή ψηφιακών μεθόδων και τεχνικών,
   4. το δικαίωμα επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα να επεξεργάζεται η ίδια ή να αναθέτει σε τρίτους την επεξεργασία και κατά την κρίση της, να αναδιαμορφώνει την ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων της αξιοπρέπειας των ΧΡΗΣΤΩΝ, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά το δικαίωμα τους ως δημιουργών, ιδίως με σκοπό την ενσωμάτωση της στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, την ψηφιοποίησή της, την προβολή παρουσιάσεων ή αποσπασμάτων υπό τη μορφή σταθερών ή κινούμενων εικόνων, την εύρεσή της μέσω λειτουργιών αναζήτησης εντός της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, τη μετάφραση της ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ,
   5. το δικαίωμα εμπορικής προώθησης, δηλαδή το δικαίωμα χρήσης της ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ για την προώθηση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, και σε οποιαδήποτε άλλα μέσα πέραν του διαδικτύου, όπως στη τηλεόραση και στα έντυπα μέσα, όχι όμως για την προώθηση τρίτων προϊόντων.
  2. Η παραχώρηση του δικαιώματος σύμφωνα με την § 3.1. περιλαμβάνει και την αποσπασματική χρήση των ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ και μία χρήση τους σε συνδυασμό με άλλα έργα.
  3. Η ως άνω παραχώρηση του δικαιώματος πραγματοποιείται χωρίς αμοιβής. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης αμοιβής.
 4. Αξιώσεις απαλλαγής της ELECTROLUX σε περίπτωση παραβιάσεων της νομοθεσίας από τον ΧΡΗΣΤΗ
  1. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ απαλλάσσει, κατόπιν αιτήματος, την ELECTROLUX καθώς και τα όργανα και τους βοηθούς εκπλήρωσης αυτής από οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων λόγω παραβίασης με δική του υπαιτιότητα των υποχρεώσεων βάσει §§ 2.3., 2.4., 3.1. και 3.2., οι οποίες εγερθούν κατά της ELECTROLUX στα πλαίσιο της λειτουργίας της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ πρέπει οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την ELECTROLUX για παραβιάσεις δικαιωμάτων που περιέλθουν εκ των υστέρων σε γνώση τους. Η ELECTROLUX διατηρεί το δικαίωμα να λάβει η ίδια κατάλληλα μέτρα για την υπεράσπισή της έναντι αξιώσεων τρίτων ή την προάσπιση των δικαιωμάτων της. Μέτρα εκ μέρους των ίδιων των ΧΡΗΣΤΩΝ πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση με την ELECTROLUX. Η απαλλαγή περιλαμβάνει και την καταβολή αποζημίωσης προς κάλυψη των εξόδων που προκύψουν για την ELECTROLUX στα πλαίσια μίας προάσπισης/υπεράσπισης των δικαιωμάτων της (ιδίως των δικαστικών εξόδων και των εξόδων παράστασης).
  2. Οι αναφερόμενες στην § 4.1. αξιώσεις δεν λαμβάνουν χώρα, στην περίπτωση που η αξίωση τρίτου οφείλεται σε λανθασμένες ενέργειες της ELECTROLUX.
 5. Υποχρεώσεις της ELECTROLUX, Εγγύηση κατασκευαστή
  1. Η ELECTROLUX οφείλει διασφαλίζει την προσβασιμότητα στα πλαίσια της καθορισμένης διαθεσιμότητας της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. Η ELECTROLUX δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την επιτυχία της πρόσβασης στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, εφόσον αυτή δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά το δίκτυο της ELECTROLUX συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών προς δίκτυα τρίτων. Αυτό ισχύει επίσης και ιδίως για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.
  2. Η διαθεσιμότητα της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ παρέχεται στα πλαίσια των τεχνικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων ELECTROLUX και ως εκ τούτου η πρόσβαση μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να διασφαλίζεται ιδίως σε χρόνους μη διαθεσιμότητας λόγω εργασιών συντήρησης καθώς και εμφάνισης τεχνικών ή άλλων προβλημάτων στο μηχανογραφικό κέντρο που βρίσκονται εκτός επιρροής της ELECTROLUX (ανωτέρα βία, υπαιτιότητα τρίτων κτλ.).
  3. Οποιαδήποτε δικαιώματα του ΧΡΗΣΤΗ απορρέουν από την εγγύηση υφίστανται σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. ujące UŻYTKOWNIKOWI, jeśli takowe występują, podlegają przepisom aktualnie obowiązującego prawa.
 6. Τελικοί όροι και πληροφορίες για καταναλωτές
  1. Στους παρόντες ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ εφαρμόζεται το Δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένου του δικαίου των ΗΕ για τις διεθνείς πωλήσεις. Αυτό δεν ισχύει, εφόσον και στον βαθμό αυτό συνεπάγεται τη στέρηση δικαιωμάτων ενός ΧΡΗΣΤΗ βάσει του νομικού καθεστώτος της χώρας του.
  2. Τόπος δωσιδικίας για όλες τις διαφορές που απορρέουν από και στο πλαίσιο των παρόντων ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ είναι η Νυρεμβέργη, εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν διαθέτει κανένα γενικό τόπο δωσιδικίας εντός της επικράτειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
  3. Η επιτροπή της ΕΕ έχει δημιουργήσει μία διαδικτυακή πλατφόρμα για την online επίλυση διαφορών (τη λεγόμενη «Πλατφόρμα OS»). Η Πλατφόρμα OS χρησιμεύει ως σημείο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Η ELECTROLUX γενικά δεν προτίθεται να συναινέσει σε μία εναλλακτική επίλυση διαφοράς ενώπιον μίας αρχής επίλυσης διαφορών καταναλωτών, επίσης και ιδίως κατά την έννοια του § 36 παρ. 1 VSBG. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα OS και μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της ELECTROLUX είναι: info@electrolux.de.
  4. Γλώσσα της σύμβασης είναι η Γερμανική Εφόσον οι παρόντες όροι καθίστανται διαθέσιμοι και σε άλλες γλώσσες, η γερμανική έκδοση παραμένει παρόλα αυτά η μόνη που διαθέτει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Γερμανική έκδοση