Gebruiksvoorwaarden

 1. Partijen, begripsbepalingen en onderdelen van de overeenkomst
  1. AEG Electrolux Belgium nv, Raketstraat 40 1130 Brussels, e-mail: info@zanussi.nl, telefoon:02 / 716.24.44(hierna te noemen „AEG“) beheert de AEG rating en review portal (hierna te noemen „PLATFORM“). Op het PLATFORM kunnen GEBRUIKERS producten van AEG online beoordelen.
  2. U bent een natuurlijke persoon die gebruikmaakt van het PLATFORM voor een doel dat noch aan uw commerciële, noch aan uw zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (consument, zoals bedoeld in § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, BGB). U bevestigt
   1. dat u meerderjarig bent,
   2. dat u zich niet in een land bevindt dat door de Amerikaanse regering onder embargo is gesteld of dat de Amerikaanse regering heeft geclassificeerd als „terroristen ondersteunend land“ en
   3. dat u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse regering met verboden of aan banden gelegde partijen.
  3. De GEBRUIKSVOORWAARDEN regelen het gebruik van het PLATFORM in de verhouding tussen AEG en de GEBRUIKER definitief.
  4. overige begripsbepalingen:
   1. „GEBRUIKERS“ zijn bezoekers van het PLATFORM voor wie het gebruik van het PLATFORM een gratis internetaanbod is.
   2. „POSTING“ houdt de digitale inhoud in, in het bijzonder teksten die een GEBRUIKER toegankelijk maakt op het PLATFORM.
 2. Gebruik van het PLATFORM door GEBRUIKER
  1. Voor het gebruik van het PLATFORM moet de GEBRUIKER deze GEBRUIKSVOORWAARDEN accepteren.
  2. De GEBRUIKER heeft de mogelijkheid om bij gebruik van het PLATFORM een e-mailadres op te geven. Het opgeven van een e-mailadres is vrijwillig en heeft tot doel dat AEG en door AEG voor dit doel ingezette dienstverleners contact kunnen opnemen met de GEBRUIKER over
   1. de publicatie van zijn POSTING en
   2. over administratieve vragen die direct verband houden met de POSTING.
   Het is uitgesloten dat AEG contact opneemt voor andere doeleinden, in het bijzonder voor marketingdoeleinden, als de GEBRUIKER hiermee niet uitdrukkelijk heeft ingestemd.
  3. De GEBRUIKER garandeert dat hij eigenaar is van alle in § 3 genoemde rechten op zijn POSTINGS en dat hij de in § 3 genoemde rechten rechtsgeldig kan verlenen aan AEG. De GEBRUIKER garandeert tevens dat zijn POSTINGS vrij zijn van rechten van derden die in tegenstrijd zouden kunnen zijn met de hierboven genoemde verleende rechten.
  4. De GEBRUIKER moet onverminderd het voorgaande het recht naleven en de rechten van derden in acht nemen bij het gebruik van het PLATFORM, in het bijzonder bij het beschikbaar stellen van POSTINGS. Het is de GEBRUIKER bij het gebruik van het PLATFORM derhalve niet toegestaan
   1. POSTINGS te plaatsen met pornografische, voor minderjarigen schadelijke, gewelddadige of andere aanstootgevende inhoud, met opruiende, antisemitische, xenofobische, homofobe of andere mensonterende inhoud, met terroristische of propagandistische inhoud, met beledigende, reputatiebeschadigende of andere kleinerende inhoud of met andere inhoud die de persoonlijkheidsrechten schendt,
   2. POSTINGS te plaatsen met onjuiste of misleidend onvolledige of onnauwkeurige beoordelingen van de producten van AEG,
   3. in het kader van POSTINGS tekens, in het bijzonder, maar niet uitsluitend woorden, beelden of woord-beeldcombinaties te gebruiken die geregistreerde merken of andere beschermde bedrijfskenmerken van derden schenden of uitingen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend afbeeldingen te gebruiken die ingeschreven designs of gemeenschapsmodellen of niet ingeschreven gemeenschapsmodellen van derden schenden of uitingen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend beschrijvingen te gebruiken waarvan patenten, gebruiksmodellen, bedrijfsgeheimen en zakelijke geheimen of andere knowhow derden schenden,
   4. POSTINGS te plaatsen met concurrentieverstorende inhoud,
   5. POSTINGS te plaatsen die schade veroorzakende software of bestanden bevatten, die tenminste ook tot doel hebben om de beschikbaarheid van data, bronnen of diensten, de vertrouwelijkheid van gegevens of de integriteit van data in gevaar te brengen of te benadelen, bijv. virussen, wormen, Trojaanse paarden,
   6. POSTINGS te plaatsen waarvoor de GEBRUIKER een vergoeding of een andere tegenprestatie van een derde heeft ontvangen of waarvoor hem iets is beloofd.
  5. AEG zal voor de publicatie op het PLATFORM de POSTINGS controleren op schendingen van het recht zoals hierboven beschreven. Tussen plaatsing en publicatie van een POSTING kunnen daarom twee tot vier werkdagen zitten. AEG behoudt zich het recht voor om POSTINGS niet of alleen in verkorte vorm op het PLATFORM toegankelijk te maken als en voor zover ze in strijd zijn met de onder § 2.4. genoemde richtlijnen. AEG behoudt zich tevens te allen tijde het recht voor om POSTINGS na publicatie geheel of gedeeltelijk van het PLATFORM te verwijderen.
  6. Na het plaatsen van een POSTING door de GEBRUIKER heeft deze GEBRUIKER geen mogelijkheid meer om de desbetreffende POSTING te bewerken.
 3. Verlening van gebruiksrechten door de GEBRUIKER
  1. De GEBRUIKER verleent AEG het niet uitsluitende, in de ruimte, de tijd en inhoudelijk echter onbeperkte, vrij overdraagbare en onherroepelijke recht om POSTINGS in het kader van het PLATFORM te gebruiken en ten nutte te maken, in het bijzonder ook met het doel van commerciële marketing. Het verleende recht omvat uitdrukkelijk alle bekende vormen van aanbodmogelijkheden op internet, in het bijzonder de mogelijkheid van het integreren in betaalde onlineservices, websites en mobiele applicaties en in het vrij toegankelijke internet. In het bijzonder verleent de GEBRUIKER AEG de volgende in de tijd en ruimte onbeperkte, vrij overdraagbare en onherroepelijke rechten aan POSTINGS:
   1. het recht van vermenigvuldiging, publieke beschikbaarstelling en verspreiding, d.w.z. het recht om de POSTING, rekening houdend met de technische mogelijkheden, in het bijzonder door de digitale integratie op het PLATFORM, onbeperkt te vermenigvuldigen en publiekelijk toegankelijk te maken of publiekelijk weer te geven;
   2. het recht van beschikbaarstelling op afroep, d.w.z. het recht om de POSTING op te slaan, gereed te houden voor publicatie, aan een of meerdere personen die daar om verzoeken over te dragen en wel in alle analoge of digitale elektronische databases, elektronische datanetwerken en netwerken van telecommunicatiediensten;
   3. het recht van publieke weergave, d.w.z. het recht om de POSTING commercieel of niet commercieel, met toondragers, beelddragers, beeldtoondragers, multimediadragers of andere gegevensdragers, in het bijzonder ook magneetbanden, beeldplaten, chips, in alle formaten, met gebruik van alle analoge en digitale methodes en technieken publiekelijk weer te geven;
   4. het bewerkingsrecht, d.w.z. het recht om de POSTING, met inachtneming van de persoonlijkheidsrechten van de GEBRUIKER, in het bijzonder, maar niet uitsluitend zijn morele recht om zelf of door derden, naar goeddunken te veranderen en te bewerken, in het bijzonder met het doel om de integratie op het PLATFORM te digitaliseren, vooraf te zien of snippets in de vorm van statische of bewegende beelden te maken, via zoekfuncties binnen het PLATFORM vindbaar te maken, de POSTING te vertalen;
   5. het reclamerecht, d.w.z. het recht om de POSTING te gebruiken voor promotie van het PLATFORM, ook in elke ander media en buiten het internet, namelijk op televisie en in gedrukte media, echter niet voor de promotie van producten van derden
  2. Het verleende recht volgens § 3.1. omvat ook het gebruik van fragmenten van de POSTING en het gebruik in combinatie met andere werken.
  3. Het bovenstaande verleende recht is zonder vergoeding. De GEBRUIKER kan geen aanspraak maken op betaling van licentiegelden.
 4. Rechten op vrijstelling van AEG bij schendingen van het recht door de GEBRUIKER
  1. De GEBRUIKER stelt AEG en haar organen, uitvoerders en hulppersonen op eerste verzoek vrij van alle aanspraken van derden wegens het niet nakomen van de in §§ 2.3., 2.4., 3.1. en 3.2. genoemde plichten die tegen AEG in samenhang met het beheer van het PLATFORM worden aangevoerd. Wanneer de GEBRUIKER achteraf nalatigheid bemerkt, dient hij dat onmiddellijk mede te delen aan AEG. AEG heeft het recht om zelf passende maatregelen te treffen om zich zodoende te beschermen tegen aanspraken van derden of om haar rechten te beschermen. Eigen maatregelen moet de GEBRUIKER vooraf afstemmen met AEG. De vrijstelling behelst ook de vergoeding van de kosten die voor AEG ontstaan of zijn ontstaan als gevolg van rechtsvervolging of rechtsverdediging (in het bijzonder proces- en advocaatkosten).
  2. De in § 4.1. genoemde aanspraken zijn niet van toepassing wanneer de aanspraak van derden het resultaat is van het eigen wangedrag van AEG.
 5. Plichten van AEG; garantie
  1. AEG moet ernaar streven om het PLATFORM in het kader van de overeengekomen beschikbaarheid bereikbaar te laten zijn. AEG neemt geen verantwoording voor het succes van de desbetreffende toegang tot het PLATFORM, voor zover niet uitsluitend het door AEG beheerde netwerk inclusief de interfaces met netwerken van derden wordt gebruikt. Dit geldt ook en in het bijzonder voor de beschikbaarstelling van POSTINGS op het PLATFORM.
  2. De beschikbaarheid van het PLATFORM bestaat binnen de grenzen van de technische en bedrijfsmatige mogelijkheden van AEG en daarom in het bijzonder niet bij onderbrekingen door onderhoud en wanneer het rekencentrum door technische of andere problemen die niet in de invloedssfeer van AEG liggen (overmacht, handeling van derden enz.) niet bereikbaar is via internet.
  3. Eventuele garantierechten van de GEBRUIKER zijn afhankelijk van de relevante wettelijke bepalingen.
 6. Slotbepalingen en consumenteninformatie
  1. Op deze GEBRUIKSVOORWAARDEN is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitzondering van het VN-Kooprecht; dit geldt niet wanneer en voor zover daardoor een GEBRUIKER de rechten ontnomen worden volgens de bepalingen van het land waarin hij woont.
  2. De bevoegde rechtbank voor alle conflicten over en in samenhang met deze GEBRUIKSVOORWAARDEN is Neurenberg, Duitsland, indien de GEBRUIKER geen algemene bevoegde rechtbank binnen de Bondsrepubliek Duitsland heeft.
  3. De EU-commissie heeft een internetplatform voor het online beslechten van geschillen (het zogenaamde „OS-platform“) in het leven geroepen. Het OS-platform dient als adres voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen die uit online-koopovereenkomsten en online-dienstverleningscontracten ontstaan. AEG is over het algemeen niet bereid tot een alternatieve geschillenbeslechting voor een consumentenbemiddelingsorgaan, ook en in het bijzonder niet zoals bedoeld in § 36 alinea 1 van de Duitse wet inzake beslechting van consumentengeschillen (VSBG). De GEBRUIKER kan het OS-platform bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het e-mailadres van AEG is info@aeg.de.
  4. De taal van de overeenkomst is Duits. Als deze bepalingen ook beschikbaar worden gesteld in andere talen blijft desalniettemin de Duitstalige uitgave de enige juridisch bindende.
Duitse versie