Podmínky používání

 1. Strany, definice a prvky smlouvy
  1. ELECTROLUX, s.r.o.,Budějovická 778/3 140 21 Prague 4, Česká Republika, e-mail: info@electrolux.cz, telefon: 800302111(dále jen „ELECTROLUX“) provozuje portál AEG pro zveřejňování hodnocení a recenzí (dále jen „PLATFORMA“). Prostřednictvím této PLATFORMY mohou UŽIVATELÉ hodnotit produkty online.
  2. Jste fyzická osoba, která chce PLATFORMU využívat k účelům, jež nespadají převážně do kategorie obchodní ani samostatně výdělečné činnosti (spotřebitel ve smyslu § 13 BGB). Tímto stvrzujete svoji plnoletost.
  3. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ taxativně upravují používání PLATFORMY ve vztahu mezi společností ELECTROLUX a UŽIVATELEM.
  4. další definice:
   1. UŽIVATELÉ jsou návštěvníci PLATFORMY, pro něž používání PLATFORMY představuje bezplatnou internetovou nabídku.
   2. PŘÍSPĚVEK označuje digitální obsah, který UŽIVATEL zpřístupňuje na PLATFORMĚ.
 2. Používání PLATFORMY UŽIVATELI
  1. Předpokladem pro používání PLATFORMY je přijetí těchto PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELEM.
  2. UŽIVATEL musí v rámci používání PLATFORMY uvést e-mailovou adresu. Cílem je umožnit společnosti ELECTROLUX a za tímto účelem s ní spolupracujícím poskytovatelům služeb navázat s UŽIVATELEM kontakt ohledně
   1. zveřejnění jeho PŘÍSPĚVKU a
   2. ostatních administrativních otázek, které jsou v přímé souvislosti s PŘÍSPĚVKEM.
   Navazování kontaktu společností ELECTROLUX za jinými účely (především marketingovými) je vyloučeno, pokud UŽIVATEL neudělil výslovný souhlas s navazováním kontaktu i za tímto účelem.
  3. UŽIVATELÉ zaručují, že jsou majiteli veškerých v § 3 jmenovaných práv ke svým PŘÍSPĚVKŮM a že mohou společnosti ELECTROLUX účinně udělit práva jmenovaná v § 3. UŽIVATELÉ dále zaručují, že jejich PŘÍSPĚVKY nejsou zatíženy právy třetích stran, které by mohly bránit výše uvedenému udělení práv.
  4. UŽIVATEL má povinnost při používání PLATFORMY a především při vytváření PŘÍSPĚVKŮ dodržovat právní předpisy a zachovávat práva třetích stran, aniž by tím byla dotčena platnost výše uvedeného. UŽIVATEL tak nesmí při používání PLATFORMY
   1. vytvářet PŘÍSPĚVKY s pornografickým obsahem a obsahem škodlivým pro nezletilé, násilnickým nebo jinak urážlivým obsahem, PŘÍSPĚVKY se štvavým, antisemitským, xenofobním, homofobním nebo jiným obsahem nerespektujícím lidské hodnoty, PŘÍSPĚVKY s propagandistickým obsahem nebo obsahem podporujícím terorismus, PŘÍSPĚVKY s urážlivým, hanlivým nebo jinak pomlouvačným obsahem a obsahem jakkoliv porušujícím osobnostní práva;
   2. vytvářet PŘÍSPĚVKY obsahující nepravdivá nebo zavádějícím způsobem neúplná či nepřesná hodnocení produktů ELECTROLUX;
   3. používat v rámci PŘÍSPĚVKŮ znaky, zejména, nikoliv však výhradně, slova, obrázky nebo kombinace slov a obrázků, které poškozují zapsané ochranné známky nebo jiné chráněné obchodní značky třetích stran, především konkurentů společnosti ELECTROLUX, nebo používat návrhy, zejména, nikoliv však výhradně, obrázky, které poškozují zapsané průmyslové vzory nebo průmyslové vzory Společenství nebo nezapsané průmyslové vzory Společenství třetích stran, nebo návrhy, zejména, nikoliv však výhradně, popisy, které poškozují patenty, užitné vzory, průmyslová či obchodní tajemství nebo jinak chráněné know-how;
   4. vytvářet PŘÍSPĚVKY s protisoutěžním obsahem, zejména PŘÍSPĚVKY, které nespravedlivým způsobem charakterizují konkurenty společnosti ELECTROLUX;
   5. vytvářet PŘÍSPĚVKY obsahující škodlivý software nebo soubory, které přinejmenším slouží také účelu ohrožení, resp. narušení dostupnosti údajů, zdrojů nebo služeb, jakož i důvěrnosti a celistvosti údajů, např. viry, červy a trojské koně;
   6. vytvářet PŘÍSPĚVKY, za které UŽIVATEL obdržel od třetí strany úplatu či jinou protihodnotu nebo si je nechal přislíbit.
  5. ELECTROLUX provede před zveřejněním na PLATFORMĚ kontrolu PŘÍSPĚVKŮ na protiprávní jednání výše uvedeného druhu. Vytvoření a zveřejnění PŘÍSPĚVKU může proto být odděleno dvěma až čtyřmi pracovními dny. ELECTROLUX si vyhrazuje právo zpřístupňovat PŘÍSPĚVKY na PLATFORMĚ pouze ve zkrácené podobě, pokud porušují požadavky jmenované v § 2.4. ELECTROLUX si dále vyhrazuje právo kdykoliv zcela nebo částečně odstranit z PLATFORMY již zveřejněné PŘÍSPĚVKY.
  6. Po vytvoření PŘÍSPĚVKU UŽIVATELEM nemá již tento UŽIVATEL žádnou možnost svůj PŘÍSPĚVEK upravit.
 3. Udělování práv na užívání UŽIVATELEM
  1. UŽIVATEL uděluje společnosti ELECTROLUX nevýhradní, neomezené, trvalé, volně převoditelné a neodvolatelné právo využívat a zhodnocovat PŘÍSPĚVKY plnou měrou a zejména s cílem komerčního využití. Udělení práv zahrnuje výslovně všechny známé formy nabídek na internetu, zejména možnost integrace v rámci placených online služeb, internetových stránek a mobilních aplikací, jakož i volně přístupného internetu. UŽIVATEL uděluje společnosti ELECTROLUX zejména následující časově a prostorově neomezená, volně převoditelná a neodvolatelná práva k PŘÍSPĚVKŮM:
   1. právo na rozmnožování, zpřístupňování veřejnosti a šíření, tj. právo v neomezené míře rozmnožovat a zpřístupňovat veřejnosti nebo šířit na veřejnosti PŘÍSPĚVKY s využitím všech technických možností, zejména digitální integrace v rámci PLATFORMY;
   2. právo na poskytování na vyžádání, tj. právo PŘÍSPĚVKY ukládat, uchovávat pro veřejnost, převádět na jednoho nebo více žadatelů, a sice ve všech analogových a digitálních elektronických databázích, elektronických datových sítích a sítích telekomunikačních služeb;
   3. právo na šíření na veřejnosti, tj. právo šířit PŘÍSPĚVEK na veřejnosti, ať už v rámci komerční nebo nekomerční činnosti, prostřednictvím zvukových nosičů, obrazových nosičů, multimediálních nosičů, resp. jiných datových nosičů a čipů ve všech formátech a za použití všech analogových a digitálních metod a technik;
   4. právo na zpracování, tj. právo při respektování osobnostních práv UŽIVATELE, zejména, nikoliv však výhradně, jejich osobnostního autorského práva, PŘÍSPĚVEK na vlastní náklady nebo prostřednictvím třetích stran libovolně přetvářet a upravovat, zejména za účelem integrace do PLATFORMY jej digitalizovat, vytvářet náhledy či výstřižky v podobě nepohyblivých či pohyblivých obrazů, učinit jej dohledatelný v rámci PLATFORMY prostřednictvím vyhledávacích funkcí, PŘÍSPĚVEK přeložit;
   5. reklamní právo, tj. právo používat PŘÍSPĚVEK k propagaci PLATFORMY, a to i ve všech ostatních médiích a mimo internet, jmenovitě v televizi a tištěných médiích, nikoliv však k propagaci produktů třetích stran;
  2. Udělení práv dle § 3.1. zahrnuje také částečné použití PŘÍSPĚVKŮ a použití ve spojení s ostatními díly.
  3. Výše uvedené udělení práv je bezúplatné. UŽIVATEL nemá nárok na vyplacení licenčních poplatků.
 4. Nároky na náhradu škody společnosti ELECTROLUX v případě protiprávního jednání UŽIVATELE
  1. UŽIVATEL na první výzvu odškodní společnost ELECTROLUX, jakož i její orgány, zástupce a pomocné síly v případě, že ze strany třetích osob bude vůči společnosti ELECTROLUX uplatněn nárok ze zaviněného porušení povinností uvedených v §§ 2.3., 2.4., 3.1. a 3.2. v souvislosti s provozováním PLATFORMY. UŽIVATELÉ musí neprodleně informovat společnost ELECTROLUX o jakémkoliv porušení povinností, o němž dosud nevěděli. Společnost ELECTROLUX je oprávněna sama učinit vhodná opatření k ochraně proti nárokům třetích stran nebo k dosažení svých práv. Vlastní opatření musí UŽIVATELÉ předem konzultovat se společností ELECTROLUX. Náhrada škody zahrnuje také náhradu nákladů, které společnosti ELECTROLUX vzniknou nebo vznikly v důsledku zahájení řízení či právní obrany (zejména soudní náklady a náklady právního zastoupení).
  2. Nároky uvedené v § 4.1. se nepoužijí, pokud je nárok třetí strany důsledkem vlastního pochybení společnosti ELECTROLUX.
 5. Povinnosti společnosti ELECTROLUX; záruka
  1. Společnost ELECTROLUX vyvine úsilí k zajištění toho, aby byla PLATFORMA přístupná v rámci sjednané dostupnosti. Společnost ELECTROLUX nepřebírá odpovědnost za úspěšnost konkrétního přístupu k PLATFORMĚ, pokud nebyla použita výhradně síť provozovaná společností ELEXTROLUX včetně rozhraní k sítím třetích stran. To platí především také pro zpřístupňování PŘÍSPĚVKŮ na PLATFORMĚ.
  2. Dostupnost PLATFORMY je závislá na technických a provozních možnostech společnosti ELECTROLUX. PLATFORMA tudíž není dostupná na internetu zejména při výpadcích způsobených údržbou a v situacích, kdy datové centrum není k dispozici z technických či jiných důvodů, které nedokáže společnost ELECTROLUX ovlivnit (vyšší moc, zavinění třetí strany atd.).
  3. Případná práva ze záruky UŽIVATELE se řídí příslušnými právními předpisy.
 6. Závěrečná ustanovení a informace pro spotřebitele
  1. Tyto PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží; to neplatí, pokud by tím byla UŽIVATELI odebrána zákonná práva jeho domovského státu.
  2. Jakýkoliv spor, který vznikne v souvislosti s těmito PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, náleží do pravomoci příslušných soudů v Norimberku, pokud UŽIVATEL nemá běžný soud na území Spolkové republiky Německo.
  3. Evropská komise zřídila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „platformu OS“). Platforma OS slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online kupních smluv a online smluv o poskytování služeb. Společnost ELECTROLUX obecně odmítá alternativní řešení sporů před smírčím orgánem, také a zejména ne ve smyslu § 36 odst. 1 VSBG. Pro UŽIVATELE je platforma OS k dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová adresa společnosti ELECTROLUX zní: info@electrolux.de.
  4. Jazykem smlouvy je němčina. Budou-li tato ustanovení vyhotovena také v jiných jazycích, je právně závazná pouze německá jazyková verze. 

Německá verze