Kasutustingimused

 1. Osapooled, mõistete seletused ja lepingu osad
  1. Electrolux Eesti AS, Pärnu mnt 153 11624 Tallinn Eesti, e-post: info@electrolux.ee, telefon: +372 665 0030(edaspidi: ELECTROLUX) opereerib AEG reitingu- ja arvustusportaali (edaspidi: PLATVORM). PLATVORMI kaudu saavad KASUTAJAD hinnata veebis tooteid.
  2. Te olete füüsiline isik, kes soovib kasutada PLATVORMI eesmärkidel, mida ei saa ülekaalukalt omistada ei teie ärilisele ega eraviisilisele ametialasele tegevusele („tarbija“ Saksa tsiviilseadustiku BGB § 13 mõistes). Te kinnitate, et olete täisealine.
  3. KASUTUSTINGIMUSTEGA reguleeritakse PLATVORMI kasutamist ELECTROLUXI ja KASUTAJA vahel kokkuvõtlikult.
  4. Muud mõistete seletused:
   1. „KASUTAJA“ on PLATVORMI külastaja, kelle jaoks kujutab PLATVORMI kasutamine tasuta internetipakkumist.
   2. „POSTITAMINE“ kirjeldab digitaalset sisu, mida KASUTAJA PLATVORMIL avaldab.
 2. PLATVORMI kasutamine KASUTAJA poolt
  1. PLATVORMI kasutamine eeldab KASUTAJA nõustumist nende KASUTUSTINGIMUSTEGA.
  2. KASUTAJA peab PLATVORMI kasutamise raames sisestama e-postiaadressi. Selle eesmärk on võimaldada ELECTROLUXIL ja ELECTROLUXIGA sel eesmärgil koostööd tegevatel teenusepakkujatel võtta KASUTAJAGA ühendust seoses:
   1. tema POSTITUSTE avaldamisega;
   2. muude, POSTITUSTEGA otseses seoses olevate administratiivsete küsimustega.
   ELECTROLUXI ühenduse võtmine muudel eesmärkidel, eriti turunduse eesmärgil, on välistatud, kui KASUTAJA pole teavituse käigus selgesõnaliselt nõustunud ka selle eesmärgiga.
  3. KASUTAJAD tagavad, et nad on kõikide § 3 nimetatud õiguste osas oma POSTITUSTE omanikud ning et neil on võimalik loovutada ELECTROLUXILE § 3 nimetatud õigused. KASUTAJA tagab samuti, et tema POSTITUSTELE pole õigusi kolmandatel osapooltel, kes võiksid nimetatud õigusalastele taotlustele vastu olla.
  4. KASUTAJA peab olenemata eespool sätestatust järgima PLATVORMI kasutamisel, eriti POSTITUSTE koostamisel seda õigust ning säilitama kolmandate osapoolte õigused. KASUTAJAL on PLATVORMI kasutamisel keelatud:
   1. koostada pornograafilise, noori ohustava, vägivalda õhutava või muul moel solvava sisuga, rassiviha õhutava, antisemiitliku, ksenofoobse, homofoobse või muidu inimvaenuliku sisuga, terrorismi toetava või propagandistliku sisuga, halvustava, mainet kahjustava või muidu sobimatu sisuga või isikuõigusi rikkuva sisuga POSTITUSI;
   2. koostada vale või eksitava, puuduliku või ebatäpse ELECTROLUXI toodete hinnanguga POSTITUSI;
   3. kasutada POSTITUSTES märke, eriti – aga mitte ainult – sõnu, pilte või sõna ja pildi kombinatsioone, millega rikutakse kolmandate osapoolte, eriti ELECTROLUXI konkurentide registreeritud kaubamärke või muid ettevõtete kaitstud märgiseid; või kujundusi, eriti – aga mitte ainult – graafilisi illustratsioone, millega rikutakse kolmandate osapoolte registreeritud disaini või ühenduse disainilahendusi; või kujundusi, eriti – aga mitte ainult – kirjeldusi, millega rikutakse kolmandate osapoolte patente, kasulikke mudeleid, ettevõtlus- ja ärisaladusi või muid kaitstud teadmisi;
   4. koostada konkurentsivaenuliku sisuga POSTITUSI, eriti POSTITUSI, milles kujutatakse ELECTROLUXI konkurente ebaeetilisel viisil ja moel;
   5. koostada POSTITUSI, mis sisaldavad kahju tekitavat tarkvara või faile, mille eesmärk on vähemalt ohustada või mõjutada andmete, ressursside või teenuste kättesaadavust, andmete usaldusväärsust või andmete terviklikkust, näiteks viirused, ussid, troojalased;
   6. koostada POSTITUSI, mille eest on KASUTAJA saanud kolmandalt osapoolelt tasu või muu vastuteene või on lasknud seda endale lubada.
  5. ELECTROLUX kontrollib POSTITUSI enne PLATVORMIL avaldamist nimetatud õigusrikkumiste osas. POSTITUSE koostamise ning selle avaldamise vahele võib seetõttu jääda kuni neli tööpäeva. ELECTROLUXIL on õigus teha POSTITUSI PLATVORMIL kättesaadavaks ainult lühendatud kujul, kui ja sedavõrd, kuivõrd need lähevad vastuollu § 2.4 nimetatud sätetega. ELECTROLUXIL on lisaks igal ajal õigus POSTITUSI kas täielikult või osaliselt pärast edukat avaldamist uuesti PLATVORMILT eemaldada.
  6. Pärast POSTITUSTE koostamist KASUTAJA poolt ei ole sellel KASUTAJAL enam võimalik vastavat POSTITUST redigeerida.
 3. Kasutusõiguste loovutamine KASUTAJA poolt
  1. KASUTAJA annab ELECTROLUXILE mitte lõpliku, piiramatu, püsiva, vabalt kohaldatava ning pöördumatu õiguse kasutada ning hinnata POSTITUSI PLATVORMI raames nende täies ulatuses, eriti kaubandusliku turustamise eesmärgil. Õiguste loovutamine hõlmab selgesõnaliselt kõiki internetis teadaolevaid pakkumisvõimaluste vorme, eriti võimalust kaasata tasulisi veebiteenuseid, veebilehti ja mobiilirakendusi ning piiramatut interneti. Eelkõige loovutab KASUTAJA ELECTROLUXILE järgmised ajaliselt ja ruumiliselt piiramatud, vabalt kohaldatavad ning pöördumatud õigused POSTITUSTELE:
   1. õigus paljundada, avalikult avaldada ning levitada, s.t õigus POSTITUST vastavate tehniliste võimaluste abil, eriti digitaalselt PLATVORMI raames piiramatult paljundada ning teha üldsusele kättesaadavaks või avalikult reprodutseerida;
   2. õigus anda juurdepääsuvõimalus taotluse alusel, s.t õigus POSTITUST salvestada, säilitada üldsuse tarbeks, edastada ühele või enamale taotlejale ning seda kõikides analoogsetes või digitaalsetes elektroonilistes andmebaasides, elektroonilistes andmevõrkudes ning telekommunikatsiooniteenuste võrkudes;
   3. õigus üldsusele edastada, s.t õigus edastada üldsusele POSTITUSI kaubanduslikul või mitte kaubanduslikul eesmärgil helikandjate, pildikandjate, videokandjate, multimeediakandjate jms andmekandjate, kiipide abil igasugustes vormingutes, kasutades kõiki analoogseid ja digitaalseid meetodeid ning tehnoloogiaid;
   4. töötlemisõigus, s.t õigus POSTITUST soovikohaselt ümber kujundada ja töödelda, säilitades KASUTAJA isikukaitseõigused, eriti – aga mitte ainult – tema autoriõiguse, kas ise või lasta seda teha kolmandal osapoolel, eriti eesmärgil seda PLATVORMIL digitaliseerida, koostada eelvaateid või väljavõtteid piltide või liikuvate piltide kujul, muuta otsingufunktsioonide abil PLATVORMIL leitavaks, tõlkida POSTITUST;
   5. reklaamiõigus, s.t õigus kasutada POSTITUST PLATVORMI reklaamimiseks, ka ükskõik millises muus meediavahendis ning väljaspool internetti, eriti televisioonis ja trükimeedias, kuid mitte kolmandate toodete reklaamimiseks.
  2. Õiguste loovutamine vastavalt § 3.1 hõlmab ka POSTITUSTE katkendite kasutamist ning kasutamist seoses teiste töödega.
  3. Eelpoolmainitud õiguste loovutamise eest hüvitist ei maksta. KASUTAJAL pole õigust taotleda litsentsitasude maksmist.
 4. ELECTROLUXI regressiõigused KASUTAJA õigusrikkumiste korral
  1. KASUTAJA hüvitab ELECTROLUXILE ning tema ametiasutustele, esindajatele ja töötajatele kõikide kolmandate osapoolte nõuded, mis tulenevad §§ 2.3, 2.4, 3.1 ja 3.2 nimetatud kohustuste kuritahtlikust rikkumisest, mis peaksid tekkima ELECTROLUXI vastu seoses PLATVORMI opereerimisega, esimesel nõudmisel. KASUTAJAD peavad oma hiljem teadasaadud kohustuste rikkumisest ELECTROLUXI viivitamata teavitama. ELECTROLUXIL on õigus võtta sobivaid meetmeid kolmandate osapoolte nõuete või nende õiguste jälgimise kaitseks. KASUTAJA enda meetmed peavad eelnevalt ühilduma ELECTROLUXI omadega. Hüvitamine sisaldab ka selliste kulude hüvitamist, mis tekivad või on tekkinud ELECTROLUXILE menetluskulude/kaitsekulude käigus (eriti kohtu- ja advokaadikulud).
  2. nimetatud nõuded ei leia kasutust, kui kolmanda osapoole nõue tuleneb ELECTROLUXI enda õigusrikkumisest.
 5. ELECTROLUXI kohustused; garantii
  1. ELECTROLUX peab tagama, et PLATVORM oleks kokkulepitud kättesaadavuse raames ligipääsetav. ELECTROLUX ei vastuta vastava ligipääsu eest PLATVORMILE sedavõrd, kuivõrd ei kasutata ainult ELECTROLUXI käitatavat võrku, kaasa arvatud liideseid kolmandate osapoolte võrkudega. See kehtib samuti ning eelkõige POSTITUSTE PLATVORMIL kättesaadavaks tegemise puhul.
  2. PLATVORMI kättesaadavus sõltub tehniliste ja operatsiooniliste võimaluste raames ELECTROLUXIST ning seega eelkõige mitte hooldusest tingitud seisakuaegadest ega aegadest, mil andmekeskus pole tehniliste või muude probleemide tõttu, mis pole ELECTROLUXI mõjualas (vääramatu jõud, kolmanda osapoole rikkumised jms), interneti kaudu kättesaadav.
  3. KASUTAJA võimalikud garantiiõigused vastavad asjakohastele kehtivatele määrustele.
 6. Lõppsätted ja tarbijateave
  1. Nende KASUTUSTINGIMUSTE puhul kehtib Saksa Liitvabariigi õigus, välja arvatud ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügilepingute kohta; see ei kehti, kui ning sedavõrd, kuivõrd KASUTAJALT võetakse seetõttu ära õigused vastavalt tema kodumaa põhikirjale.
  2. Kõikide vaidluste ja nende KASUTUSTINGIMUSTEGA SEOTUD kohtualluvus on Nürnbergis, kui KASUTAJAL pole üldist kohtualluvust Saksa Liitvabariigis.
  3. Euroopa Liidu Komisjonil on vaidluste lahendamiseks veebiplatvorm (niinimetatud OS-platvorm). OS-platvorm on mõeldud kontaktpunktina vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis puudutab lepingulisi kohustusi, mis tulenevad veebipõhistest ostulepingutest ja veebipõhistest teenuselepingutest. ELECTROLUX ei ole üldiselt nõus vaidluse alternatiivseks lahendamiseks tarbija lepitusorgani ees, samuti ja eriti mitte Saksamaa tarbijate vaidluste lahendamise seaduse VSBG § 36 lõike 1 mõistes. KASUTAJA saab OS-platvormile, kasutades järgmist linki: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ELECTROLUXI e-postiaadress on info@electrolux.de.
  4. Lepingu keel on saksa keel. Kui eelpool nimetatud sätted tõlgitakse ka teistesse keeltesse, siis jääb sellest hoolimata saksakeelne versioon ainukeseks õiguslikult siduvaks lepinguks. 
 

Saksa versioon