Uvjeti korištenja

 1. Strane, definiranje pojmova i sastavni dijelovi ugovor
  1. Tvrtka Electrolux d.o.o., Slavonska avenija 6a, 10000 Zagreb, e-pošta: info.croatia@electrolux.com, telefon: +385/1/6323-333 (u nastavku „ELECTROLUX“) upravlja portalom Electrolux Ocjene i recenzije (u nastavku „PLATFORMA“). Preko PLATFORME KORISNICI mogu ocijeniti proizvode online putem.
  2. Vi ste fizička osoba koja želi koristiti PLATFORMU u svrhu koje pretežito nije Vaša profesionalna, niti Vaša samostalna poslovna djelatnosti (potrošač u smislu čl. 13. Građanskog zakona). Vi jamčite da ste punoljetna osoba.
  3. UVJETI KORIŠTENJA reguliraju sporazumno korištenje PLATFORME u odnosu između ELECTROLUX-a i KORISNIKA.
  4. Definiranje ostalih uvjeta:
   1. „KORISNICI“ su posjetitelji PLATFORME za koje korištenje PLATFORME predstavlja besplatnu internetsku ponudu.
   2. „OBJAVA“ označava digitalne sadržaje koje KORISNIK čini dostupnima na PLATFORMI.
 2. Korištenje PLATFORME od strane KORISNIKA
  1. Korištenje PLATFORME pretpostavlja prihvaćanje ovih UVJETA KORIŠTENJA od strane KORISNIKA.
  2. KORISNIK mora u okviru korištenja PLATFORME navesti adresu e-pošte. To služi u tu svrhu da omogući ELECTROLUX-u i pružateljima usluga s kojima ELECTROLUX u tu svrhu surađuje, da stupi u kontakt s KORISNIKOM u vezi s
   1. njegovim OBJAVAMA
   2. ostalim administrativnim pitanjima koja su u neposrednom kontekstu s OBJAVAMA.
   Isključeno je stupanje ELECTROLUX-a u kontakt u ostale svrhe, napose u marketinške svrhe, ako KORISNIK nije dao svoje odobrenje za stupanje u kontakt i u tu svrhu.
  3. KORISNICI jamče da su vlasnici svih prava u svojoj OBJAVI koja su navedena u čl. 3. i da mogu ELECTROLUX-u prenijeti valjana prava koja su navedena u čl. 3. KORISNICI osim toga jamče da na njihove OBJAVE nemaju prava nikakve treće osobe koje bi mogle sprječavati već navedeno prenošenje prava.
  4. Usprkos tome KORISNIK se prilikom korištenja PLATFORME, a napose prilikom stavljanja OBJAVE na raspolaganje, mora pridržavati prava i poštivati prava trećih osoba. Prilikom korištenja PLATFORME, KORISNIKU je prema tome, zabranjeno:
   1. stavljati OBJAVE pornografskog sadržaja, sadržaja koji bi ugrožavao mladež, koji bi veličao nasilje ili bilo kakvog uvredljivog sadržaja, nadalje sadržaja uvredljivog za državu, sadržaja koji je antisemitski i neprijateljski prema strancima, homofoban ili uvredljiv na neki drugi način, sadržaja koji podupire terorizam, manipulativnog sadržaja, uvredljivog sadržaja ili sadržaja koji vrijeđa ugled ili na bilo koji drugi način podcjenjuje ili povrjeđuje osobnost,
   2. stavljati OBJAVE s krivim ocjenama, nepotpunim ili netočnim ocjenama koje dovode u zabludu o ELECTROLUX-ovim proizvodima,
   3. u okviru OBJAVE koristiti znakove, riječi, slike ili kombinacije riječi i slika koje povrjeđuju registrirane marke ili ostale zaštićene oznake poduzeća trećih osoba, napose konkurenata ELECTROLUX-a ili koristiti slike, reprodukcije koje povrjeđuju registrirane dizajne ili zaštićeno obličje proizvoda ili neregistrirano zaštićeno obličje proizvoda trećih osoba, ili koristiti oblike, opise koji povrjeđuju patente, uzorke, male patente, proizvodne i poslovne tajne ili ostalo zaštićeno intelektualno vlasništvo trećih osoba,
   4. OBJAVE sadržaja koji je protivan slobodi tržišnog natjecanja, a napose OBJAVE koje na nepošten način prikazuju konkurente ELECTROLUX-a,
   5. OBJAVE koje sadrže softver ili datoteke koje mogu nanijeti štetu ili barem služe u svrhu da se ugrozi odnosno negativno utječe na raspoloživost podataka, resursa ili usluga, povjerljivost podataka ili integritet podataka, npr. viruse, crve, Trojance,
   6. OBJAVE za koje je KORISNIK od treće osobe dobio naknadu ili primio bilo kakvu protuuslugu ili je dobio obećanje za istu.
  5. ELECTROLUX će prije objave na PLATFORMI izvršiti provjeru OBJAVE s obzirom na povredu prava na naprijed navedene načine. Stoga između stavljanja OBJAVE na raspolaganje i samog objavljivanja sadržaja OBJAVE može postojati razmak od dva do četiri radna dana. ELECTROLUX zadržava pravo OBJAVE na PLATFORMI učiniti dostupnim samo u skraćenom obliku, ako i kada iste krše smjernice koje su navedene u čl. 2.4. ELECTROLUX nadalje zadržava pravo u svakom trenutku, s PLATFORME u potpunosti ili djelomično ukloniti OBJAVU nakon izvršenog postavljanja
  6. Nakon stavljanja OBJAVE na raspolaganje od strane KORISNIKA, KORISNIK više nema mogućnost uređivati OBJAVU.
 3. Davanje prava korištenja od strane KORISNIKA
  1. KORISNIK daje ELECTROLUX-u neisključivo, neograničeno, trajno, slobodno prenosivo i neopozivo pravo da u okviru PLATFORME može sveobuhvatno koristiti i upotrijebiti OBJAVE, napose i s ciljem komercijalnog plasmana. Davanje prava obuhvaća izričito sve poznate oblike mogućnosti ponuda na Internetu, napose mogućnost uključivanja unutar online usluga, web stranica i mobilnih aplikacija koje se plaćaju kao i unutar slobodno dostupnog Interneta. KORISNIK posebno daje ELECTROLUX-u sljedeća vremenski i prostorno neograničena, slobodno prenosiva i neopoziva prava nad OBJAVAMA:
   1. pravo umnožavanja, javnu dostupnost i distribuciju, tj. pravo da se OBJAVA, uključujući pri tome sve tehničke mogućnosti, uzimajući u obzir sve prednosti tehnologije u okviru PLATFORME, neograničeno umnožava i učini javno dostupnim ili da se javno reproducira;
   2. pravo stavljanja na raspolaganje na poziv, tj. pravo da se OBJAVA pohrani, drži spremnom za javnost, da se prenese na jednog ili više zahtjevatelja, i to u svim analognim ili digitalnim elektroničkim bazama podataka, elektroničkim podatkovnim mrežama ili mrežama telekomunikacijskih usluga;
   3. pravo javne reprodukcije, tj. pravo da se OBJAVA javno reproducira u komercijalne ili nekomercijalne svrhe putem nositelja tona, nositelja slike, nositelja tona i slike, nositelja multimedije, odnosno drugih nositelja podataka, u svim formatima, koristeći sve analogne i digitalne postupke i tehnike;
   4. pravo obrade, tj. pravo da se OBJAVA slobodno preoblikuje i obradi, poštujući prava osobnosti KORISNIKA, posebno, ali ne isključivo njihovo osobno autorsko pravo, bilo osobno, bilo od strane trećih osoba, da se digitalizira u svrhu uključenja na PLATFORMU, da se izrade sažetci ili isječci u obliku nepokretnih ili pokretnih slika, da ih se putem funkcije pretraživanja može naći na PLATFORMI i da se OBJAVA može prevesti;
   5. pravo promidžbe, tj. pravo da se OBJAVA može koristiti za reklamiranje PLATFORME, ali i svim drugim medijima i izvan Interneta, poimence na televiziji i u tiskanim medijima, ali ne za reklamiranje proizvoda trećih osoba.
  2. Davanje prava u skladu s čl. 3.1. obuhvaća i korištenje OBJAVA u ulomcima te korištenje u kombinaciji s drugim djelima.
  3. Ovo davanje prava vrši se bez naknade. KORISNIK nema pravo na plaćanje naknada za licencu.
 4. Zahtjevi ELECTROLUX-a za oslobođenje od obveza u slučaju povrede prava od strane KORISNIKA
  1. KORISNIK na prvi poziv ekskulpira odgovornost sa ELECTROLUX kao i njegove organe, pomoćnike u izvršenju i obavljanju posla svih zahtjeva trećih osoba zbog povrede obveza koje su navedene u člancima 2.3., 2.4., 3.1. i 3.2. za koje on snosi odgovornost, a koji bi se trebali postaviti prema ELECTROLUX-u u vezi s radom PLATFORME. KORISNICI moraju povrede obveza koji su im naknadno postale poznate, odmah priopćiti ELECTROLUX-u. ELECTROLUX ima pravo, sam poduzeti prikladne mjere radi obrane od zahtjeva trećih osoba ili radi ostvarenja svojih prava. KORISNICI moraju vlastite mjere prethodno uskladiti s ELECTROLUX-om. Ekskulpiranje odgovornosti obuhvaća i naknadu troškova koji ELECTROLUX-u nastanu, odnosno koji su mu nastali uslijed ostvarivanja / obrane prava (napose sudski i odvjetnički troškovi).
  2. Zahtjevi navedeni u čl. 4.1., neće se primijeniti, ako je zahtjev treće osobe rezultat vlastitog krivog ponašanja tvrtke ELECTROLUX.
 5. Obveze ELECTROLUX-a, jamstvo
  1. ELECTROLUX je dužan potruditi se da PLATFORMA bude dostupna u okviru ugovorene raspoloživosti. ELECTROLUX ne preuzima nikakvu odgovornost za uspjeh pristupu PLATFORMI, ukoliko se isključivo ne koristi mreža koju koristi ELECTROLUX, uključujući i sučelja za mreže trećih osoba. To vrijedi i za omogućavanje stavljanja OBJAVA na PLATFORMI.
  2. Raspoloživost PLATFORME postoji u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti ELECTROLUX-a i stoga nije raspoloživa na Internetu uslijed održavanja, kao i zbog tehničkih problema koji nisu u području utjecaja ELECTROLUX-a (viša sila, krivnja trećih osoba, itd.)
  3. Možebitna jamstvena prava KORISNIKA reguliraju se prema odgovarajućim zakonskim odredbama.
 6. Završne odredbe i informacije za potrošače
  1. Na ove UVJETE KORIŠTENJA primjenjuje se pravo Republike Hrvatske uz isključenje primjene Konvencije UN o ugovorima u međunarodnoj trgovini robe koja ne vrijedi ako i ukoliko se time KORISNIKU oduzimaju prava prema statutu njegove domovine.
  2. Nadležan sud za sve sporove iz ovih UVJETA KORIŠTENJA i u vezi s njima je sud u Zagrebu ako KORISNIK nema opću sudsku nadležnost na području Republike Hrvatske.
  3. EU komisija je uspostavila platformu za online rješavanje sporova (tzv. „OS platforma“). OS platforma služi kao mjesto kontakta za izvan sudsko rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze, a koje proizlaze iz online ugovora o kupnji i online ugovora o uslugama. ELECTROLUX općenito nije spreman stupiti u alternativno rješavanje sporova pred institucijom za rješavanje sporova s potrošačima, također detaljno specificirano u čl. 36., st. 1. Zakona o rješavanju sporova s potrošačima. KORISNIK može pristupiti OS platformi putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adresa e-pošte tvrtke ELECTROLUX glasi: info.croatia@electrolux.com. 

  4. Jezik ugovora je hrvatski jezik. Ako se ove odredbe stavljanju na raspolaganje i na drugim jezicima, hrvatska verzija i nadalje ostaje jedina pravno obvezujuća verzija.
Njemačka verzija