Felhasználási feltételek

 1. Ügyfelek, fogalmak meghatározása és a szerződések elemei
  1. ELECTROLUX Lehel Kft. , 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 87. , e-mail: ugyfelszolgalat@electrolux.com , telefon: 06-1-467-3200(a továbbiakban „ELECTROLUX“) üzemelteti az AEG értékelési és felülvizsgálati portált (a továbbiakban a „PLATFORM“-ot). A PLATFORM keretében a FELHASZNÁLÓK online értékelhetik a termékeket.
  2. Ön természetes személy, aki a PLATFORM-ot olyan célokra használja, melyek nem számíthatók sem az Ön szakmai, sem önálló vállalkozói tevékenységéhez (felhasználó, a Szövetségi törvénykönyv 13.§-a értelmében). Garantálja, hogy Ön nagykorú.
  3. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK szabályozzák a PLATFORM használatát, az ELECTROLUX és a FOGYASZTÓ viszonylatában.
  4. további meghatározások:
   1. „FELHASZNÁLÓ“ a PLATFORM azon látogatója, aki a PLATFORM használatára térítésmentes internetes ajánlatot kapott.
   2. „BEJEGYZÉS“ az a digitális tartalom, amelyet egy FELHASZNÁLÓ a PLATFORM-on hozzáférhetővé tesz.
 2. A PLATFORM használata a FELHASZNÁLÓ által
  1. A PLATFORM használatának előfeltétele, hogy a FELHASZNÁLÓ elfogadja a FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET.
  2. A FELHASZNÁLÓNAK a PLATFORM használatának keretében meg kell adnia egy e-mail-címet. Ez arra szolgál, hogy az ELECTROLUX és az ELECTROLUX vállalattal kapcsolatban álló szolgáltatók felvehessék a kapcsolatot a FELHASZNÁLÓVAL az alábbiakra vonatkozóan:
   1. a BEJEGYZÉSEK közzététele
   2. egyéb, a BEJEGYZÉSHEZ közvetlenül kapcsolódó adminisztratív kérdések.
   Az ELECTROLUX egyéb célból, főként marketing céljából, nem veszi fel a kapcsolatot a FELHASZNÁLÓVAL, kivéve ha az ilyen célú kapcsolatfelvételhez a FELHASZNÁLÓ kifejezetten hozzájárult.
  3. A FELHASZNÁLÓK garantálják, hogy a BEJEGYZÉSEIKKEL összefüggő, a 3.§ szerinti valamennyi jog birtokában vannak, és a 3.§-ban megnevezett jogokat átruházhatják az ELECTROLUX-ra. A FELHASZNÁLÓK garantálják továbbá, hogy BEJEGYZÉSEIK fölött harmadik félnek nincs semmilyen joga, ami az említett jogátruházásnak ellentmondana.
  4. A fentiek sérelme nélkül a FELHASZNÁLÓNAK jogában áll a PLATFORM használata során, főként BEJEGYZÉSEK írásakor, tiszteletben tartani és védeni a harmadik fél jogait. A FELHASZNÁLÓ számára a PLATFORM használata során tilos:
   1. pornográf, ifjúságot veszélyeztető, erőszakot dicsérő vagy egyéb módon megbotránkoztató tartalmú, uszító, antiszemita, idegengyűlölő, homofób vagy más módon kirekesztő, megvető tartalmú, terrorizmust támogató vagy népszerűsítő tartalmú, sértő, hírnevet rontó vagy más módon elmarasztaló tartalmú, vagy egyéb személyiségi jogokat sértő tartalmú BEJEGYZÉSEK készítése,
   2. az ELECTROLUX termékekről hamis vagy megtévesztő, hiányos vagy pontatlan értékeléseket tartalmazó BEJEGYZÉSEK készítése,
   3. a BEJEGYZÉSEK keretében olyan jelek, főként, de nem kizárólag szavak, képek szókapcsolatok, szöveg és kép kombinációk használata, amelyek harmadik fél - elsősorban az ELECTROLUX versenytársai - bejegyzett védjegyeit vagy egyéb védett vállalati ismertetőjegyeit sértik, vagy olyan alkotások, főként, de nem kizárólag képek használata, amelyek harmadik fél bejegyzett vagy be nem jegyzett formatervezési vagy közösségi ipari mintáit sértik, vagy olyan alkotások, főként, de nem kizárólag leírások használata, amelyek harmadik fél szabadalmait, ipari mintáit, gyártási vagy üzleti titkait vagy más módon védett gyártási eljárásait sérthetik,
   4. versenyellenes tartalmú BEJEGYZÉSEK készítése, főként olyan BEJEGYZÉSEKÉ, amelyek az ELECTROLUX versenytársait tisztességtelenként mutatják be,
   5. olyan BEJEGYZÉSEK készítése, amelyek kártevő szoftvereket vagy fájlokat tartalmaznak, amelyek legalábbis arra a célra is szolgálnak, amelyek veszélyeztetik, ill. hátrányosan befolyásolják az adatokhoz, forrásokhoz vagy szolgáltatások hozzáférhetőségét vagy az adatok teljességét, pl. vírusok, férgek, trójaiak,
   6. olyan BEJEGYZÉSEK készítése, amelyekért a FELHASZNÁLÓ harmadik féltől térítést, ellenszolgáltatást vagy ilyesmire ígéretet kap.
  5. A BEJEGYZÉSEKET a PLATFORMON történő közzététel előtt az ELECTROLUX ellenőrzi a fent felsorolt jogsértésekre vonatkozóan. Ezért a BEJEGYZÉS beküldése és a közzététele között kettő-négy munkanap telhet el. Az ELECTROLUX fenntartja magának azt a jogot, hogy a BEJEGYZÉSEKET rövidített formában tegye közzé a PLATFORMON, ha és amennyiben az a 2.4.§ előírásaiba ütköznek. Továbbá az ELECTROLUX fenntartja magának a jogot, hogy a sikeres közzétételt követően a BEJEGYZÉSEKET részben vagy egészben eltávolítsa a PLATFORMRÓL.
  6. A BEJEGYZÉSEK elküldése után a FELHASZNÁLÓNAK nincs többé lehetősége a BEJEGYZÉS szerkesztésére.
 3. Használati jogok átruházása a FELHASZNÁLÓ által
  1. A FELHASZNÁLÓ az ELECTROLUXRA ruházza a nem kizárólagos, korlátlan, tartós, szabadon átruházható és visszavonhatatlan jogot arra vonatkozóan, hogy a PLATFORM keretén belül tett BEJEGYZÉSEKET átfogóan, főként pedig kereskedelmi értékesítési céllal használja és értékesítse. A jog átruházása kifejezetten az internetes ajánlattételi lehetőségek ismert formáit foglalja magába, főként a költségtérítéses online szolgáltatások, honlapok és mobil applikációk összekapcsolásának lehetőségét, valamint a szabadon hozzáférhető internetes lehetőséget. A FELHASZNÁLÓ a BEJEGYZÉS beküldésével az ELECTROLUXRA ruházza át az alábbi, időben és térben korlátlanul, szabadon továbbadható és visszavonhatatlan jogokat:
   1. a sokszorosítás, nyilvános hozzáférhetővé tétel és terjesztés joga, vagyis a BEJEGYZÉS, valamennyi technikai lehetőség igénybe vételével, főként digitálisan, a PLATFORM keretei között, korlátlan sokszorosításának, közzétételének és nyilvános kiadásának joga;
   2. a lehívás esetén rendelkezésre bocsátás joga, vagyis a BEJEGYZÉS mentésének, tárolásának, a nyilvánosság számára készenlétben tartásának joga, valamint egy vagy több lehívás esetén a letölthetőség biztosítása, mégpedig valamennyi analóg vagy digitális elektronikus adatbankban, elektronikus adathálózatban és telekommunikációs szolgáltatói hálózatban;
   3. a nyilvános megjelenítés joga, vagyis a BEJEGYZÉS ipari vagy nem ipari, hang-, kép-, kép- és hanghordozón, multimédiás eszközökön, ill. más adathordozókon, kártyákon, minden formátumban, valamennyi analóg és digitális eljárás felhasználásával és technikával történő megjelenítésének jog;
   4. szerkesztés joga, vagyis a BEJEGYZÉST, a FELHASZNÁLÓ személyiségi jogainak, főként, de nem kizárólagosan a szerzői jogainak tiszteletben tartása mellett, a vállalat maga vagy harmadik fél tetszőlegesen átalakíthatja és szerkesztheti, főként a PLATFORMBA történő beillesztés végett, digitalizálható, előnézetek vagy részletek alakíthatók ki álló vagy mozgóképek formájában, a PLATFORMON belül a keresőfunkcióval megtalálhatóvá tehető, a BEJEGYZÉS lefordítható;
   5. reklámozási jog, vagyis az a jog, hogy a BEJEGYZÉS a PLATFORM reklámozására használható, az interneten kívüli egyéb médiában is, nevezetesen a televízióban és a print médiában, azonban nem használható fel harmadik fél termékeinek reklámozására.
  2. szerinti jogátruházás kiterjed a BEJEGYZÉS részleges felhasználásának jogára, valamint más alkotásokkal történő együttes felhasználásra is.
  3. A fentiekben említett jogátruházás minden térítés nélkül történik. A FELHASZÁLÓNAK nem lehetnek licencdíj-fizetési igényei.
 4. Az ELECTROLUX felmentési igényei a FELHASZNÁLÓ jogsértése esetén
  1. A FELHASZNÁLÓ első felszólításra köteles kártalanítani az ELECTROLUXOT, valamint szerveit és ügynökeit, a 2.3., 2.4., 3.1. és 3.2. §§ által megnevezett kötelezettségek szándékos megszegése esetén, a harmadik fél minden követeléséért, amely az ELECTROLUX-szal szemben, a PLATFORM üzemeltetésével kapcsolatban felmerül. FELHASZNÁLÓ köteles minden utólag tudomására jutott kötelezettségszegésről haladéktalanul értesíteni az ELECTROLUXOT. Az ELECTROLUXNAK jogában áll meghozni a saját intézkedéseket a harmadik fél igényeinek kivédésére vagy jogainak érvényesítésére. A FELHASZNÁLÓ saját intézkedéseit előzetesen kell egyeztetnie az ELECTROLUX-szal. A mentesítés tartalmazza azon költségek megtérítését is, amelyek az ELECTROLUXNÁL a jogérvényesítés / jogvita esetén felmerülnek (elsősorban bírósági és ügyvédi költségek).
  2. ban megnevezett igények nem érvényesíthetők, ha a harmadik fél igényei az ELECTROLUXNAK felróható hibás magatartásból származnak.
 5. Az ELECTROLUX kötelezettségei; jótállás
  1. Az ELECTROLUX erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a PLATFORM a megállapodásban rögzített rendelkezésre állás keretei között lehívható legyen. Az ELECTROLUX nem vállal semmilyen felelősséget a PLATFORMRA való minden belépés sikerességéért, hacsak nem kizárólag az ELECTROLUX által üzemben tartott hálózatot használják, ideértve a harmadik fél hálózatához kapcsolódó interfészeket is. Ugyanez vonatkozik a PLATFORMON közzétett BEJEGYZÉSEK hozzáférhetőségére is.
  2. A PLATFORM elérhetősége az ELECTROLUX műszaki és üzemi lehetőségeinek keretei között valósul meg, ezért az interneten nem érhető el a karbantartási üzemszünetek idején, valamint a számítástechnikai központ műszaki okok miatti üzemszüneteiben, ill. olyan egyéb problémák miatt, amelyekre az ELECTROLUX nem tud hatást gyakorolni (vis major, harmadik fél hibája, stb.).
  3. A FELHASZNÁLÓ esetleges garanciális jogaival kapcsolatban a vonatkozó hatályos törvényi előírások a mérvadók.
 6. Záró rendelkezések és felhasználói információk
  1. Ezen FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKRE a Német Szövetségi Köztársaság törvényei érvényesek, az ENSZ Értékesítési Egyezményének kizárásával; ez nem érvényes, ha és amennyiben a FELHASZNÁLÓT kivonná a saját országának jogszabályainak hatálya alól.
  2. Jelen FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKKEL kapcsolatos vitás kérdésekben a Nürnberg-i Bíróság illetékes, ha a FELHASZNÁLÓ nem tartozik a Német Szövetségi Köztársaság valamely általános bíróságának illetékességébe.
  3. Az Európai Bizottság létrehozott egy internetes felületet (az ún. „OS-platformot) a vitás kérdések online rendezésére. Az OS-platformon kezdeményezhető azon vitás kérdéseknek bíróságokon kívül történő rendezése, amelyek az online vásárlások és az online szolgáltatások szerződési feltételeiből erednek. Az ELECTROLUX általában nem hajlandó a vitás kérdéseknek alternatív rendezésére Fogyasztói Döntőbíróság előtt, főként nem a VSBG (Fogyasztói Vitarendező Jogszabály) 1. cikkelye 36.§ értelmében. A FELHASZNÁLÓ az OS-platformot a következő linken érheti el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Az ELECTROLUX e-mail-címe info@electrolux.de. 

  4. A szerződés nyelve német. Ha jelen rendelkezések más nyelven is hozzáférhetők, a teljes körűen joghatályos egyetlen megfogalmazás továbbra is a német nyelvű változat.
Német verzió