vertinimų ir atsiliepimų portalo

 1. Šalys, sąvokos ir sudedamosios sutarties dalys
  1. AEG vertinimų ir atsiliepimų portalą (toliau „PLATFORMA“) administruoja „Die Electrolux,Ozo g. 10a,Vilnius , LT-08200, el. paštas:info@electrolux.lt, telefonas: 8 5 2780 609(toliau „ELECTROLUX“). Šioje PLATFORMOJE NAUDOTOJAI internete gali vertinti produktus.
  2. Jie yra fiziniai asmenys, kurie PLATFORMĄ ketina naudoti siekdami tikslų, kurie negali būti priskiriami nei jų komercinei, nei savarankiškai profesinei veiklai (Vartotojas pagal BGB (Federacinės Vokietijos Respublikos Civilinis kodeksas) § 13). Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis.
  3. NAUDOJIMOSI SĄLYGOS išsamiai reglamentuoja naudojimąsi PLATFORMA santykyje tarp ELECTROLUX ir NAUDOTOJO.
  4. kitos sąvokos:
   1. „NAUDOTOJAI“ yra PLATFORMOS lankytojai, kuriems PLATFORMOS naudojimas yra neatlygintinas internetinis pasiūlymas.
   2. „PRANEŠIMAS“ apibrėžia skaitmeninį turinį, kurį NAUDOTOJAS paskelbia PLATFORMOJE.
 2. PLATFORMOS naudojimosi sąlygos NAUDOTOJUI
  1. NAUDOTOJAS besinaudojantis PLATFORMA sutinka su šiomis NAUDOJIMOSI SĄLYGOMIS.
  2. NAUDOTOJAS, norėdamas naudotis PLATFORMA, privalo nurodyti savo elektroninio pašto adresą. Jis reikalingas, kad ELECTROLUX ir su ELECTROLUX bendradarbiaujantys paslaugų teikėjai galėtų susisiekti su NAUDOTOJU dėl:
   1. jo ŽINUTĖS publikavimo
   2. kitų, tiesiogiai su ŽINUTĖS kontekstu susijusių administracinių klausimų.
   ELECTROLUX nebandys susisiekti kitais, ypač marketingo tikslais, jei NAUDOTOJAS aiškiai neišreiškė tokio pageidavimo.
  3. NAUDOTOJAI garantuoja, kad jiems priklauso visos § 3 išvardintos teisęs į ŽINUTES ir, kad jie tikrai gali ELECTROLUX suteikti § 3 nurodytas teises. Be to, NAUDOTOJAI užtikrina, kad jų ŽINUČIŲ neįtakojo tretieji asmenys, galintys prieštarauti minėtam teisių suteikimui.
  4. NAUDOTOJAS naudodamasis PLATFORMA, ypač pateikdamas ŽINUTES, turi nepažeisti savo teisės ir saugoti trečiųjų asmenų teises. Todėl NAUDOTOJUI naudojantis PLATFORMA draudžiama:
   1. talpinti pornografinio pobūdžio, jaunimui neigiamą įtaką darančias arba kitokias necenzūrinio turinio ŽINUTES, kuriose kurstomas maištas, antisemitizmas, užsieniečių diskriminacija, homofobija arba yra kitokio pobūdžio asmenis žeminantis turinys, palaikantis terorizmą arba turintis propagandinį atspalvį, su įžeidžiančiu, reputaciją menkinančiu arba žeminančiu turiniu arba kitokiu žmogaus teises pažeidžiančiu turiniu,
   2. talpinti ŽINUTES, kuriose pateikiami klaidingi ar suklaidinti siekiantys neužbaigti arba netikslūs vertinimai apie ELECTROLUX gaminius
   3. ŽINUTĖSE naudoti ženklus, neišskiriant ir žodžių, paveikslėlių arba žodžių kombinacijų, pažeidžiančių nurodytų prekinių ženklų arba kitų trečiųjų asmenų saugomų įmonės ženklų, ypač ELECTROLUX konkurentų, arba naudoti maketus, įskaitant paveikslėlių, pažeidžiančių trečiųjų asmenų pateiktą dizainą arba visuomenės estetikos normas arba trečiųjų asmenų nenurodytas visuomenės estetikos normas arba maketus su aprašymais, galinčiais pažeisti patentus, užregistruotus modelius, komercines ir verslo paslaptis arba apsaugotas praktines trečiųjų asmenų žinias,
   4. skelbti ŽINUTES, turinčiose antikonkurencinio turinio, ypač ŽINUTES, kurios nesąžiningu būdu apibūdina ELECTROLUX konkurentus,
   5. talpinti ŽINUTES, kuriose yra kenkėjiška programinė įranga arba duomenys ir kurių tikslas yra pakenkti duomenų, resursų ir paslaugų prieinamumui, duomenų patikimumui arba vientisumui, pvz., virusai, kirminai, trojanai,
   6. talpinti ŽINUTES, už kurias NAUDOTOJUI atsilygina tretieji asmenys arba suteikiamos ar pažadamos suteikti kitos paslaugos.
  5. ELECTROLUX prieš publikuodamas žinutes PLATFORMOJE tikrins ŽINUTES dėl nurodytų pažeidimų. Dėl to nuo ŽINUTĖS patalpinimo iki jos publikavimo gali praeiti nuo dviejų iki keturių darbo dienų. ELECTROLUX pasilieka teisę ŽINUTES tik sutrumpinta forma padaryti prieinamas PLATFORMOJE, tik tuo atveju, jei ir kol jos nepažeidžia § 2.4. nurodytų kriterijų. ELECTROLUX taip pat pasilieka teisę ŽINUTES po publikavimo visiškai arba dalinai vėl pašalinti iš PLATFORMOS.
  6. NAUDOTOJUI patalpinus ŽINUTĘ, šis NAUDOTOJAS jos daugiau neturi galimybės redaguoti.
 3. NAUDOTOJO naudojimo teisių suteikimas
  1. NAUDOTOJAS ELECTROLUX suteikia ne išskirtinę, neribotą, ilgalaikę, laisva valia perleidžiamą ir atšaukiamą teisę, ŽINUTES PLATFORMOJE laisvai naudoti ir vertinti, ypač jei tai reikalinga komercinio marketingo tikslais. Teisės suteikimas aiškiai apima visas žinomas pasiūlymo galimybių formas, ypač galimybę integruoti mokamas internetines paslaugas, internetinius puslapius ir mobiliąsias aplikacijas bei laisvą prieigą turinčiame internete. Ypač NAUDOTOJAS ELECTROLUX suteikia šias laiko ir erdvės neapribotas , laisva valia perleidžiamas ir neatšaukiamas teises į ŽINUTES:
   1. teisę dauginti, viešai skelbti ir platinti, t. y., teisę ŽINUTĘ, neribotai dauginti, viešai skelbti ir atgaminti, naudojant bet kokias technologijų galimybes, ypač PLATFORMOJE naudojant skaitmenines technologijas;
   2. teisę pateikti paieškos sistemai, t. y., teisę ŽINUTĘ saugoti, laikyti paruoštą viešinimui, perduoti vienam ar keliems informacijos ieškantiesiems ir būtent, visose analoginėse arba skaitmeninėse elektroninėse duomenų bazėse, elektroniniuose duomenų tinkluose ir telekomunikacijos paslaugų tinkluose;
   3. teisę viešai demonstruoti, t. y., teisę ŽINUTĘ viešai demonstruoti komerciniais arba nekomerciniais tikslais, naudojant garso, vaizdo, audiovizualinę aparatūrą, multimedijos įrenginius arba kitokias bet kokio formato duomenų laikmenas, mikroprocesorius, naudojant visas analogines ir skaitmenines formas ir technologijas;
   4. teisę redaguoti, t. y., teisę ŽINUTĘ, atsižvelgiant į NAUDOTOJO asmens teises, tačiau ypač neišskiriant jų neturtinių teisių, patiems ar tretiesiems asmenims keisti ir redaguoti bet kokiu būdu, ypač siekiant skaitmenizuoti PLATFORMĄ, kurti peržiūras arba iškarpas nejudančių arba judančių paveikslėlių forma, padaryti randamą PLATFORMOJE, naudojant paieškos funkciją, žinutę versti;
   5. teisę į reklamą, t. y. teisę ŽINUTĘ naudoti PLATFORMAI reklamuoti, taip pat ir bet kuriose kitose medijose ne tik internete, bet ir televizijoje bei spaudoje, tačiau ne trečiųjų asmenų produktų reklamai.
  2. Teisės suteikimas pagal § 3.1. apima taip pat ir ŽINUTĖS naudojimą dalimis ir naudojimą kartu su kitais kūriniais.
  3. Minėtos teisės suteikiamos neatlygintinai. NAUDOTOJAS negali reikšti pretenzijų dėl mokesčio už licencijas.
 4. ELECTROLUX apsauga, kai NAUDOTOJAS pažeidžia teisės normas
  1. NAUDOTOJAS atleidžia ELECTROLUX ir jo organus, įgaliotus ir susijusius asmenis nuo trečiųjų asmenų pretenzijų dėl nusikalstamo pažeidimo §§ 2.3., 2.4., 3.1. ir 3.2. nurodytų prievolių, kurios galėtų būti pateiktos ELECTROLUX dėl PLATFORMOS naudojimo, pirmą kartą pareikalavus. NAUDOTOJAI privalo nedelsdami jiems pranešti apie vėliau išaiškėjusį ELECTROLUX prievolių nevykdymą. ELECTROLUX turi teisę pats imtis atitinkamų priemonių, siekdamas apsisaugoti nuo trečiųjų asmenų pretenzijų arba gindamas jų teises. Jei NAUDOTOJAS imasi savarankiškų priemonių, jas turi iš anksto suderinti su ELECTROLUX. Į atleidimą įeina ir išlaidų, kurias ELECTROLUX patiria arba patyrė dėl baudžiamosios atsakomybės / apsaugos teisme ekvivalentas (ypač teismo ir advokatų išlaidos).
  2. nurodytos pretenzijos negalioja, jei trečiųjų asmenų pretenzija kyla dėl netinkamo ELECTROLUX elgesio.
 5. ELECTROLUX prievolės; garantija
  1. ELECTROLUX stengiasi, kad PLATFORMA būtų galima naudotis deklaruoto prieinamumo ribose. ELECTROLUX neprisiima atsakomybės dėl sėkmingo prisijungimo prie PLATFORMOS, jei naudojamas ne tik ELECTROLUX tinklas, įskaitant trečiųjų asmenų tinklo sąsajas. Tai ypač galioja ir ŽINUČIŲ prieinamumui PLATFORMOJE.
  2. PLATFORMOS pasiekiamumas priklauso nuo techninių ir eksploatacinių ELECTROLUX galimybių ir dėl to, ypač ne gedimo metu, kai atliekama techninė priežiūra ir tuo metu, kai duomenų centras dėl techninių ar kitų problemų, nepriklausančių nuo ELECTROLUX (fors mažoras, trečiųjų šalių įsiskolinimai ir kt.), dėl kurių neįmanoma pasiekti interneto.
  3. Galimas NAUDOTOJO teises į garantiją reguliuoja galiojančios teisinės nuostatos.
 6. Baigiamosios nuostatos ir informacija vartotojui
  1. Šioms NAUDOJIMOSI SĄLYGOMS taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių; tai netaikoma, jei ir kol dėl to NAUDOTOJUI nebuvo atšauktos teisės pagal jo gimtosios šalies statutą.
  2. Visų ginčų, kylančių iš šių NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ ir susijusių su jomis teismo vieta yra Niurnbergas, jei NAUDOTOJAS neturi bendrosios ginčų sprendimo vietos Vokietijos Federacinėje Respublikoje.
  3. ES komisija yra sukūrusi internetinę elektroninę ginčų sprendimo platformą (vadinamą „OS platforma“). „OS platforma“ yra koordinacinis ginčų dėl sutarties įsipareigojimų, atsirandančių iš elektroninių pirkimo ir paslaugų teikimo sutarčių, sprendimo neteisminiu būdu centras. ELECTROLUX iš principo nėra pasirengusi alternatyviai nagrinėti ginčų vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, taip pat ir ne pagal „Vartotojų ginčų sprendimo įstatymo“ 1 strp. § 36 NAUDOTOJAS „OS platformą“ gali pasiekti naudodamas šią nuorodą: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ELECTROLUX elektroninio pašto adresas yra: info@electrolux.de.
  4. Sutarties kalba yra vokiečių kalba. Jei pateiktos nuostatos yra pateiktos ir kitomis kalbomis, tik vokiškoji versija sukuria teisinę pareigą. 
 

 7. Vokiečių kalba