Lietošanas noteikumi

 1. Puses, jēdzieni un līguma sastāvdaļas
  1. Uzņēmums SIA Electrolux Latvia Ltd.,Duntes iela 17A,LV-1005, Riga, E-pasts: info@electrolux.lv, tālrunis: +371 67313626(turpmāk tekstā „ELECTROLUX“) uztur AEG vērtēšanas un atsauksmju portālu (turpmāk tekstā „PLATFORMA“). Izmantojot PLATFORMU, LIETOTĀJI tiešsaistē var veikt ražojumu novērtēšanu.
  2. Esat fiziska persona, kas vēlas izmantot PLATFORMU tādiem mērķiem, kas nav saistīt ne ar jūsu uzņēmējdarbības, ne arī privātās darbības mērķiem (patērētājs BGB 13. panta izpratnē). Jūs apliecināt, ka esat pilngadīgs.
  3. LIETOŠANAS NOTEIKUMI pilnībā regulē PLATFORMAS lietošanu starp ELECTROLUX un LIETOTĀJU.
  4. Papildu jēdzienu noteikumi:
   1. „LIETOTĀJS“ ir PLATFORMAS apmeklētājs, kuriem PLATFORMA ir bezmaksas interneta piedāvājums.
   2. „PUBLIKĀCIJA“ apzīmē digitālu saturu, kuru LIETOTĀJS publicē PLATFORMĀ.
 2. PLATFORMAS lietošana LIETOTĀJAM
  1. PLATFORMAS lietošanas priekšnoteikums LIETOTĀJAM ir šo LIETOŠANAS NOTEIKUMU apstiprināšana.
  2. LIETOTĀJAM PLATFORMAS lietošanas ietvaros jānorāda sava e-pasta adrese. Tas ir paredzēts, lai ELECTROLUX un ELECTROLUX šim mērķim pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji varētu sazināties ar LIETOTĀJU par šādām tēmām:
   1. viņa PUBLIKĀCIJĀM;
   2. citiem, tieši ar viņa PUBLIKĀCIJU saistītiem administratīviem jautājumiem.
   Sazināšanās no ELECTROLUX puses citu mērķu - īpaši mārketinga nolūkos - ir izslēgta, ja vien LIETOTĀJS kontaktējoties nav viennozīmīgi tam piekritis.
  3. LIETOTĀJI garantē, ka viņi ir visu 3. pantā minēto PUBLIKĀCIJU tiesību īpašnieki un ka viņiem ir tiesības ELECTROLUX piešķirt visas 3. pantā minētās tiesības. Papildus tam LIETOTĀJI garantē, ka uz viņu PUBLIKĀCIJĀM nav spēkā trešo personu tiesības, kas varētu būt pretrunā ar iepriekš minēto tiesību piešķiršanu.
  4. Neskatoties uz to, LIETOTĀJAM PLATFORMAS lietošanas laikā - īpaši publicējot PUBLIKĀCIJAS - jāievēro tiesības un jāsaglabā trešo personu tiesības. Saskaņā ar to LIETOTĀJAM PLATFORMAS lietošanas laikā ir aizliegts sekojošais:
   1. publicēt PUBLIKĀCIJAS ar saturu, kas ir pornogrāfisks, nepiemērots jauniešiem, satur vardarbību vai citādi ir nepieklājīgs, kas ir naidu kurinošs, antisemītisks, naidīgs cittautiešiem, homofobs vai citādi cilvēkus aizvainojošs, kas atbalsta terorismu vai propagandas saturu, kas ir apvainojošs, grauj reputāciju vai citādi pazemo, vai arī saturs citādi aizvaino personību;
   2. publicēt PUBLIKĀCIJAS ar nepareizu vai maldinoši nepilnīgu vai neprecīzu ELECTROLUX ražojumu novērtējumu,
   3. PUBLIKĀCIJU ietvaros izmantot simbolus, īpaši, bet neizslēdzot vārdus, attēlus vai vārdu-attēlu kombinācijas, kas pārkāpj trešo personu reģistrētas preču zīmes vai citus aizsargātus uzņēmumu simbolus zīmolus, īpaši ELECTROLUX konkurentu, vai arī veidojumus, īpaši, bet neizslēdzot attēlus, kas pārkāpj trešo personu reģistrētu dizainu vai reģistrētu Kopienas dizainparaugu, vai nereģistrētu Kopienas dizainparaugu, vai arī veidojumus, īpaši, bet neizslēdzot aprakstus, kas pārkāpj trešo personu patentus, funkcionālos paraugus, lietošanas un uzņēmējdarbības noslēpumus vai citādi aizsargātas zināšanas,
   4. publicēt PUBLIKĀCIJAS ar saturu, kas ietekmē konkurenci un kurās ir sniegta negodīga informācija par ELECTROLUX konkurentiem,
   5. sagatavot PUBLIKĀCIJAS, kuras ir kaitnieciskas programmatūrai vai datnēm, kas vismaz ir paredzētas tādam mērķim, kas apdraud vai ietekmē datu, resursu vai pakalpojumu pieejamību, datu drošību vai datu integrēšanu, piemēram, vīrusus, tārpus, Trojas vīrusus,
   6. sagatavot PUBLIKĀCIJAS, par kurām LIETOTĀJS no trešajām personām ir saņēmis atlīdzību vai jebkādu citu pakalpojumu, vai arī ir saņēmis apliecinājumu tādu saņemt.
  5. ELECTROLUX pirms publicēšanas PLATFORMĀ veiks PUBLIKĀCIJU pārbaudi, vai tie nepārkāpj iepriekš minētos noteikumus. Tādēļ no PUBLIKĀCIJAS radīšanas līdz tās publicēšanai var paiet no divām līdz četrām darba dienām. ELECTROLUX patur tiesības PUBLIKĀCIJAS publicēt PLATFORMĀ tikai saīsinātā formā, ja tās ir pretrunā ar 2.4. pantā minētajiem noteikumiem. ELECTROLUX patur tiesības pēc publicēšanas jebkurā brīdī PUBLIKĀCIJAS pilnībā vai daļēji dzēst no PLATFORMAS.
  6. Pēc LIETOTĀJA PUBLIKĀCIJAS publicēšanas viņam vairs nav iespēju attiecīgo PUBLIKĀCIJU rediģēt.
 3. LIETOTĀJA lietošanas tiesību pārnešana
  1. LIETOTĀJS nodod ELECTROLUX ekskluzīvas, neierobežotas, pastāvīgas, brīvi pārnesamas un neatsaucas tiesības, visaptveroši lietot un izmantot PUBLIKĀCIJAS PLATFORMAS ietvaros - īpaši ar komerciālas lietošanas mērķiem. Tiesību pārnešana viennozīmīgi aptver visas zināmās piedāvājuma iespējas internetā, bet īpaši iespēju iesaistīt maksas tiešsaistes pakalpojumos, vietnēs un mobilajās lietotnēs, kā arī brīvi pieejamajā internetā. Īpaši LIETOTĀJS nodod ELECTROLUX šādas laikā un telpā neierobežotas, brīvi pārnesamas un neatsaucamas PUBLIKĀCIJU tiesības:
   1. pavairošanas, publiskas pieejamības un izplatīšanas tiesības, t. i. tiesības PUBLIKĀCIJU neierobežoti pavairot un padarīt publiski pieejamu vai publiski atskaņot, ņemot vērā jebkuras tehniskās iespējas - īpaši izmantojot digitāli PLATFORMAS ietvaros;
   2. tiesības iegūt datus pēc vajadzības, t. i. tiesības saglabāt PUBLIKĀCIJU, saglabāt to publiskai piekļuvei, iespēju to iegūt vienam vai vairākiem pieprasītājiem, proti, visās analogajās vai digitālajās elektroniskajās datu bāzēs, elektroniskajos datu tīklos un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tīklos;
   3. publiskas pieejamības tiesības, t. i. tiesības PUBLIKĀCIJU publiski atskaņot komerciāliem vai ne komerciāliem mērķiem, izmantojot skaņu nesējus, attēlu nesējus, attēlu un skaņas nesējus, multivides nesējus vai citus datu nesējus, čipus, visos formātos, izmantojot visus analogos vai digitālos procesus vai tehnoloģijas;
   4. apstrādes tiesības, t. i. tiesības PUBLIKĀCIJU jebkādā veidā pašiem vai trešajām personām pārveidot un rediģēt, saglabājot LIETOTĀJU personīgās tiesības, īpaši, bet, ne izslēdzot, to autortiesību personīgās tiesības, īpaši digitalizēšanas mērķiem, kas ir paredzēti iesaistīšanai PLATFORMĀ, priekšskata vai nekustīgu vai kustīgu attēlu vai daļu radīšanai, padarīt tās atrodamas, izmantojot PLATFORMAS meklēšanas funkcijas, tulkot PUBLIKĀCIJAS;
   5. reklāmas tiesības, t. i. tiesības lietot PUBLIKĀCIJAS PLATFORMAS reklamēšanai arī jebkurā citā mediju vidē ārpus interneta (t. i. televīzijā un drukātajā mediju vidē), bet neizmantot tās citu ražotāju reklamēšanai.
  2. Tiesību nodošana saskaņā ar 3.1. pantu attiecas arī uz daļēju PUBLIKĀCIJU lietošanu un lietošanu kopā ar citiem darbiem.
  3. Paredzētā tiesību nodošana tiek veikta bez maksas. LIETOTĀJAM nav tiesību pieprasīt samaksu par licences nodevām.
 4. ELECTROLUX atbrīvošana no atbildības par LIETOTĀJA veiktu noteikumu pārkāpšanu
  1. LIETOTĀJS pēc pirmā pieprasījuma atbrīvo ELECTROLUX, kā arī tā daļas, darbības un izpildīšanas palīgus no visām trešo personu prasībām, kas attiecas uz apzinātu 2.3., 2.4., 3.1. un 3.2. pantos minēto pienākumu pārkāpšanu, kas varētu tikt celtas pret ELECTROLUX saistībā ar PLATFORMAS lietošanu. LIETOTĀJAM nekavējoties jāinformē ELECTROLUX par viņam zināmiem pienākumu pārkāpumiem. ELECTROLUX ir tiesības pašam veikt piemērotas darbības, lai aizsargātos pret trešo personu prasībām vai arī lai ievērotu viņu tiesības. LIETOTĀJIEM iepriekš jāsaskaņo ar ELECTROLUX visas viņu veiktās darbības. Atbrīvošana attiecas arī uz izmaksu segšanu, kas ELECTROLUX var rasties vai ir radušās tiesisko darībību/aizstāvības rezultātā (īpaši tiesu un advokātu izdevumus).
  2. pantā minētās prasības nav spēkā, ja trešo personu prasības tiek celtas ELECTROLUX kļūdainas darbības rezultātā.
 5. ELECTROLUX pienākumi; garantija
  1. ELECTROLUX nodrošina, lai PLATFORMA būtu pieejama noteiktās pieejamības ietvaros. ELECTROLUX neuzņemas atbildību par veiksmīgu attiecīgo piekļuvi PLATFORMAI, ja vien netiek lietots tikai ELECTROLUX nodrošināts tīkls, ieskaitot saskarnes ar trešo personu tīkliem. Tas attiecas arī un īpaši piekļuves nodrošināšanai PUBLIKĀCIJĀM, kas atrodas PLATFORMĀ.
  2. PLATFORMAS pieejamība tiek nodrošināta ELECTROLUX tehnisko un uzņēmuma iespēju ietvaros un tādēļ īpaši atteices laikos apkopes dēļ, kā arī laikos, kad rodas skaitļošanas centra tehniskas vai citas problēmas caur internetu, kuras ELECTROLUX nespēj ietekmēt (augstāka vara, trešo personu parādi u.t.t.).
  3. Iespējamās LIETOTĀJA garantijas tiesības ir spēkā saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas noteikumiem.
 6. Nobeiguma noteikumi un informācija patērētājiem
  1. Uz šiem LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM attiecas Vācijas Federatīvas Republikas likumdošana, izņemot ANO tirdzniecības tiesības; tas nav spēkā, ja šādi LIETOTĀJAM tiek atņemtas tiesības, kas ir noteiktas viņa mītnes zemes likumdošanā.
  2. Piekritīgā tiesa visiem strīdus gadījumiem un saistībā ar šiem LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM ir Nirnberga, ja LIETOTĀJAM nav vispārējas piekritīgās tiesas Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā.
  3. ES komisija ir radījusi interneta platformu strīdu tiešsaistes noregulēšanai (t. s. „OS platforma“). OS platforma ir paredzēta kā apkopošanas vieta ārpustiesas strīdu noregulēšanas apkopošanai, kas ir saistīti ar līgumos noteiktiem pienākumiem tiešsaistes pirkuma līgumos un tiešsaistes pakalpojumu līgumos. ELECTROLUX vispārīgi nepiekrīt alternatīvai strīdu risināšanai patērētāju arbitrāžas iestādē; arī un īpaši VSBG 36. panta 1. daļas izpratnē. LIETOTĀJS OS platformu var atvērt ar šādas saites palīdzību: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ELECTROLUX e-pasta adrese ir info@electrolux.de.
  4. Līguma valoda ir vācu valoda. Ja šie noteikumi tiek sagatavoti citās valodās, vācu valodas versija ir vienīgā tiesiski saistošā. 
 

Vācu versija