Warunki dodawania opinii

 1. Strony, definicje pojęć i integralne części umowy
  1. Electrolux Poland Sp. z o. o.,ul. Karolkowa 30 01-207 Warsaw , E-mail: info@electrolux.pl, telefon: 801444800(zwana dalej „ELECTROLUX“) jest operatorem Portalu Oceny i recenzje (zwanego dalej „PLATFORMĄ“). UŻYTKOWNICY mogą dodawać recenzje produktów za pomocą PLATFORMY.
  2. Jesteś osobą fizyczną, której zamiarem jest stosowanie PLATFORMY dla celów, które nie stanowią elementu Twojej działalności komercyjnej ani działalności gospodarczej). Zapewniasz, że jesteś osobą pełnoletnią.
  3. WARUNKI KORZYSTANIA regulują sposób korzystania z PLATFORMY w zakresie relacji pomiędzy firmą ELECTROLUX a UŻYTKOWNIKIEM w sposób rozstrzygający.
  4. Definicje pozostałych pojęć:
   1. UŻYTKOWNIK - osoba odwiedzająca PLATFORMĘ, dla której użytkowania PLATFORMY stanowi nieodpłatną usługę internetową.
   2. POST - cyfrowa zawartość, którą UŻYTKOWNIK udostępnia na PLATFORMIE.
 2. Korzystanie z PLATFORMY przez UŻYTKOWNIKÓW
  1. Korzystanie z PLATFORMY zakłada, że UŻYTKOWNIK akceptuje WARUNKI KORZYSTANIA.
  2. W celu korzystania z PLATFORMY UŻYTKOWNIK musi wpisać swój adres e-mail. Pozwoli to firmie ELECTROLUX oraz operatorom usług współpracujących z firmą ELECTROLUX na kontakt z UŻYTKOWNIKIEM w przedmiotowym zakresie dotyczący:
   1. publikowania POSTÓW
   2. innych kwestii administracyjnych związanych bezpośrednio z kontekstem POSTU.
   Kontaktowanie się z UŻYTKOWNIKIEM przez firmę ELECTROLUX w innych celach, w szczególności marketingowych, jest wyłączone, chyba że UŻYTKOWNIK udzielił jednoznacznej zgody na kontakty w takim celu.
  3. UŻYTKOWNICY gwarantują, że są właścicielami wszelkich praw, o których mowa § 3 w odniesieniu do ich POSTÓW oraz że są uprawnieni do skutecznego udzielenia firmie ELECTROLUX praw, o których mowa w § 3. Ponadto UŻYTKOWNIK gwarantuje, że jego POSTY są wolne od praw osób trzecich, które mogłyby być skutkiem wyżej wymienionego udzielenia.
  4. Podczas korzystania z PLATFORMY UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz uprawnień osób trzecich, w szczególności w zakresie tworzenia POSTÓW. Podczas korzystania z PLATFORMY UŻYTKOWNIKA obowiązuje zakaz,
   1. tworzenia POSTÓW o treściach pornograficznych, demoralizujących młodzież, popierających przemoc czy w inny sposób obraźliwych, nawołujących do nienawiści, antysemickich, rasistowskich, homofobicznych czy ubliżający prawom człowieka w inny sposób, wyrażających pogardę dla praw człowieka, wspierających terroryzm, propagandowych, obraźliwych, zniesławiających czy w inny sposób dyskredytujących lub w inny sposób naruszających prawa godności osobistej;
   2. publikowania POSTÓW zawierających nieprawdziwe lub niekompletne i dlatego wprowadzające w błąd lub niedokładne recenzje produktów firmy ELECTROLUX;
   3. używania w POSTACH znaków, w szczególności, jednak nie tylko, słów, obrazów lub kombinacji obrazów i słów, które naruszają dobre imię zarejestrowanych marek lub podlegających innej ochronie marek podmiotów trzecich, w szczególności tych należących do konkurencji firmy ELECTROLUX) lub stosowania wzorów, w szczególności, lecz nie wyłącznie, ilustracji które naruszają prawa wynikające z zarejestrowanych wzorów lub wzorów wspólnotowych lub zarejestrowanych wzorów wspólnotowych podmiotów trzecich lub używania wzorów, w szczególności, jednak nie wyłącznie, opisów, które naruszają prawa wynikające z patentów, zarejestrowanych wzorów, tajemnic zawodowych lub handlowych oraz wiedzy know-how podlegającej innym rodzajom ochrony;
   4. tworzenia POSTÓW o treściach antykonkurencyjnych, w szczególności POSTÓW odnoszących się do konkurentów firmy ELECTROLUX w sposób nieuczciwy;
   5. tworzenia POSTÓW zawierających oprogramowanie lub pliki mogące spowodować uszkodzenie danych, zasobów czy usług, zagrażające poufności danych lub ich integralności lub choćby mogących pomóc w sprowadzeniu zagrożenia dostępności do nich lub negatywnie na tę dostępność wpływać, np. wirusów, robaków czy koni trojańskich;
   6. tworzenia POSTÓW, za które UŻYTKOWNIK otrzymał zapłatę lub inną rekompensatę od podmiotu trzeciego lub za które taką zapłatę lub inną rekompensatę podmiot trzeci mu obiecał,
  5. Przed dokonaniem publikacji na PLATFORMIE firma ELECTROLUX zweryfikuje POST pod kątem występowania naruszeń, o których mowa powyżej. Z tego względu między utworzeniem POSTU, a jego publikacją może upłynąć okres od dwóch do czterech dni roboczych. ELECTROLUX zastrzega sobie prawo do udostępniania POSTÓW w skróconej formie tylko na PLATFORMIE, jeśli naruszają one zasady, o których mowa w § 2.4. Ponadto firma ELECTROLUX zastrzega sobie prawo do usuwania POSTÓW z PLATFORMY w całości lub części w dowolnym momencie po udanej publikacji.
  6. Po stworzeniu POSTU przez UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK ten nie może już edytować przedmiotowego POSTU.
 3. Udzielenie praw przez UŻYTKOWNIKA
  1. UŻYTKOWNIK udziela firmie ELECTROLUX niewyłącznego, nieograniczonego i nieograniczonego czasowo, zbywalnego i nieodwołalnego prawa do kompleksowego użytkowania i wykorzystywania POSTÓW jako części PLATFORMY, w szczególności dla celów komercyjnych i marketingowych. Udzielenie ww. praw obejmuje wszelkie znane formy i możliwości dostępne w Internecie, w szczególności możliwość korzystania z ww. w ramach płatnych usług online, na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych oraz w ramach Internetu dostępnego nieodpłatnie. W szczególności UŻYTKOWNIK udziela firmie ELECTROLUX następujących, terytorialnie i czasowo nieograniczonych, zbywalnych i nieodwołalnych praw do POSTÓW:
   1. Prawo do kopiowania, publicznego udostępniania i dystrybucji, tj. nieograniczonego prawa kopiowania i publikowania lub publicznego dystrybuowania POSTÓW przy wykorzystaniu wszelkich możliwości technicznych, w szczególności w formie cyfrowej jako części PLATFORMY;
   2. Prawo do udostępniania na żądanie, tj. prawo do zapisu POSTÓW w celu zachowania gotowości do publikacji, przekazania ich jednemu podmiotowi zwracającemu się o to lub kilku takim podmiotom, we wszystkich analogowych lub cyfrowych bazach danych, elektronicznych sieciach danych i sieciach usług telekomunikacyjnych.
   3. Prawo do publicznego powielania, tj. prawo do publicznego powielania POSTU dla celów komercyjnych lub niekomercyjnych, za pośrednictwem mediów audio, mediów wizualnych, mediów audiowizualnych, urządzeń multimedialnych lub innych mediów pracujących na danych, chipów cyfrowych, we wszelkich formatach przy wykorzystaniu wszelkich procesów i technik analogowych i cyfrowych;
   4. Prawo do edytowania, tj. prawo do ponownej edycji i zmiany wzoru, z zagwarantowaniem przestrzegania w tym zakresie osobistych praw UŻYTKOWNIKA, w szczególności, lecz niewyłącznie, jego praw moralnych w POŚCIE, realizowane samodzielnie lub przy pomocy podmiotu trzeciego, w dowolny sposób, cyfryzacji, tworzenia zwiastunów lub fragmentów w formie statycznych lub poruszających się obrazów, w szczególności w celu włączenia ich do zawartości PLATFORMY, aby można je było znaleźć za pomocą funkcji wyszukiwania w ramach PLATFORMY oraz do tłumaczenia POSTU.
   5. Prawo do reklamowania, tj. prawo do używania POSTU dla celów reklamy PLATFORMY, również we wszystkich innych mediach i poza Internetem, mianowicie w telewizji i w mediach drukowanych, jednakże nie dla celów reklamowania produktów podmiotu trzeciego.
  2. I Udzielenie praw, o których mowa w § 3.1. obejmuje również wykorzystanie fragmentów POSTU i korzystania z nich w połączeniu z innymi dziełami.
  3. Ww. prawa udzielone zostają nieodpłatnie. UŻYTKOWNIK nie jest uprawniony do żądania zapłaty opłat licencyjnych.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności firmy ELECTROLUX w przypadku naruszenia prawa przez UŻYTKOWNIKA
  1. .ELECTROLUX nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkownika zobowiązań o których mowa w § 2.3, 2.4, 3.1 i 3.2 , a dotyczących działania PLATFORMY. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia firmy ELECTROLUX o jakimkolwiek naruszeniu zobowiązań, o którym poweźmie wiedzę. Firma ELECTROLUX jest uprawniona do podjęcia stosownych działań mających na celu obronę przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzenie swoich praw. UŻYTKOWNICY zobowiązani są do uprzedniego uzgodnienia z firmą ELECTROLUX wszelkich podejmowanych przez siebie kroków. Ww. wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również zapłatę kosztów
  2. poniesionych przez firmę ELECTROLUX z tytułu spraw sądowych lub konieczności obrony (w szczególności koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego).
  3. Roszczenia, o których mowa w § 4.1 nie mają zastosowania, jeśli roszczenia osoby trzeciej są wynikiem uchybień firmy ELECTROLUX.
 5. Obowiązki firmy ELECTROLUX; gwarancja
  1. Firma ELECTROLUX jest zobowiązana do dołożenia wszelkich starań w zakresie zapewnienia dostępności PLATFORMY w ramach uzgodnionej dostępności. Firma ELECTROLUX nie będzie odpowiadać za udany dostęp do PLATFORMY ze względu na fakt, że sieć obsługiwana przez firmę ELECTROLUX obejmująca interfejsy do sieci osób trzecich, nie jest używana na zasadzie wyłączności. Powyższe obowiązuje również i w szczególności w zakresie udostępniania POSTÓW na PLATFORMIE.
  2. Dostępność PLATFORMY jest uzależniona od technicznych i komercyjnych możliwości firmy ELECTROLUX. Z tego względu PLATFORMA nie jest dostępna w szczególności w przypadku przestoju spowodowanego pracami konserwacyjnymi, podczas niemożności dostępu do niej przez Internet spowodowanej problemami technicznymi lub innej natury, za które firma ELECTROLUX nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, niedbalstwo osób trzecich).
  3. Prawa z tytułu gwarancji przysługujące UŻYTKOWNIKOWI, jeśli takowe występują, podlegają przepisom aktualnie obowiązującego prawa.
 6. Postanowienia końcowe i informacje dla konsumenta
  1. W zakresie niniejszych WARUNKÓW KORZYSTANIA zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego ; Sądem właściwym miejscowo w zakresie wszelkich sporów wynikających z niniejszych WARUNKÓW KORZYSTANIA jest sąd właściwy dla siedziby Electrolux.
  2. Językiem umowy jest język polski. Jeśli Warunki korzystania sporządzone zostaną również w innych językach, wersja w języku polskim pozostaje wersją o obowiązującej mocy prawnej.
Wersja niemiecka