Condiții de utilizare

 1. Părți, termeni și componente contractuale
  1. ELECTROLUX ROMANIA,Bdul Aviatorilor, nr. 41, et. 1, sect. 1, Bucuresti, e-mail: info@electrolux.ro, telefon: 021 222 9736  (în următoarele „ELECTROLUX“) operează portalul de evaluare și revizuire AEG (în următoarele „PLATFORMĂ“). Prin intermediul PLATFORMEI utilizatorii pot evalua online produsele.
  2. Sunteți o persoană fizică, care dorește să utilizeze PLATFORMA în scopuri, care nu sunt pentru activitățile dvs. preponderent comerciale și nici pentru practicarea profesiei liberale (consumator în sensul articolului 13 din Codul civil). Asigurați, că sunteți major.
  3. CONDIȚIILE DE UTILIZARE reglementează în mod definitiv utilizarea PLATFORMEI în relația dintre ELECTROLUX și UTILIZATOR.
  4. Alte definiții:
   1. ”UTILIZATORI” sunt vizitatorii PLATFORMEI , pentru care utilizarea PLATFORMEI reprezintă un serviciu de internet gratuit.
   2. „POSTING“ reprezintă conținuturile digitale, pe care un UTILIZATOR le face accesibile pe PLATFORMĂ.
 2. Utilizarea PLATFORMEI prin UTILIZA
  1. Utilizarea PLATFORMEI presupune acceptarea acestor CONDIȚII DE UTILIZARE de către UTILIZATOR.
  2. UTILIZATORUL trebuie să menționeze o adresă de e-mail în cadrul utilizării PLATFORMEI. Aceasta servește scopului, ca ELECTROLUX și prestatorii de servicii care colaborează cu ELECTROLUX, să poată contacta UTILIZATORUL cu privire la
   1. Publicarea POSTING-ului său
   2. Alte întrebări administrative în context direct cu POSTING-ul
   Contactarea prin ELECTROLUX în diverse scopuri, în special în scopuri de marketing este exclusă, dacă UTILIZATORUL de asemenea nu a acceptat explicit contactarea în aceste scopuri.
  3. UTILIZATORII garantează, că dețin toate drepturile asupra POSTING-urilor conform articolului 3 și că le pot acorda în mod eficient ELECTROLUX conform articolului 3. De asemenea, UTILIZATORII garantează, că POSTING-urile sunt libere de drepturi ale unor terțe părți, care ar putea limita acordarea drepturilor menționate mai sus.
  4. Independent de acestea UTILIZATORUL trebuie să respecte la utilizarea PLATFORMEI, în special la distribuirea POSTING-urilor legislația precum și drepturile persoanelor terțe. La utilizarea PLATFORMEI îi este interzis UTILIZATORULUI,
   1. Să distribuie POSTING-uri cu conținut pornografic, periculos pentru adolescenți, cu acte de violență sau alt conținut indecent, cu conținut rasist, antisemit, xenofob, homofob sau alt conținut împotriva umanității, cu conținut ce sprijină terorismul sau de propagandă, cu conținut jignitor, calomnios sau alt conținut ce lezează reputația sau alt conținut degradant sau care încalcă drepturile personale,
   2. Să distribuie POSTING-uri cu evaluări incorecte sau înșelătoare, incomplete sau neprecise ale produselor ELECTROLUX,
   3. Să utilizeze în cadrul POSTING-urilor simboluri, în special dar nu exclusiv cuvinte, imagini sau combinații din cuvinte și imagini, care aduc atingere mărcilor înregistrate sau altor simboluri protejate de firmă ale terților, în special ale concurenților ELECTROLUX, sau să utilizeze designul, în special dar nu exclusiv imagini, care aduce atingere design-urilor sau modelelor comunitare înregistrate sau modelelor comunitare neînregistrate ale terților, sau prezentări, în special dar nu exclusiv descrieri, care aduc atingere brevetelor, modelelor de utilizare, secretelor de afaceri și comerciale sau altui know-how protejat al terților,
   4. Să distribuie POSTING-uri cu conținut anti concurențial, în special POSTING-uri, care reprezintă într-un mod nedrept concurența ELECTROLUX,
   5. Să distribuie POSTING-uri, care conțin programe sau fișiere dăunătoare, care servesc de asemenea cel puțin scopului, de a periclita respectiv de a limita disponibilitatea datelor, resurselor sau serviciilor, confidențialitatea datelor sau integritatea acestora, de ex.: virusuri, viermi informatici, troieni,
   6. Să distribuie POSTING-uri pentru care UTILIZATORUL a primit de la o terță persoană o plată sau un contra-serviciu sau i s-a promis acesta.
  5. Înainte de publicare pe PLATFORMĂ ELECTROLUX va verifica POSTING-urile cu privire la încălcările legale menționate anterior. Între distribuirea unui POSTING și publicarea acestuia pot trece de aceea două până la patru zile lucrătoare. ELECTROLUX își rezervă dreptul de a publica POSTING-urile în formă prescurtată pe PLATFORMĂ, dacă și în limita în care au fost încălcate prevederile de la articolul 2.4 De asemenea, ELECTROLUX își rezervă dreptul de a elimina complet sau parțial POSTING-urile de pe PLATFORMĂ după publicare.
  6. După distribuirea unui POSTING de către UTILIZATOR, respectivul UTILIZATOR nu mai are posibilitatea să prelucreze respectivul POSTING.
 3. Acordarea drepturilor de utilizare de către UTILIZATOR
  1. UTILIZATORUL îi acordă ELECTROLUX dreptul neexclusiv, nelimitat, permanent, liber transmisibil și irevocabil de a utiliza și valorifica POSTING-urile în cadrul PLATFORMEI, în special de asemenea în scopul comercializării. Acordarea drepturilor cuprinde explicit toate formele cunoscute de posibilități de servicii prin internet, în special posibilitatea includerii în cadrul serviciilor online contra cost, paginilor de internet și aplicaților mobile precum și în cadrul internetului accesibil gratuit. UTILIZATORUL îi acordă în special ELECTROLUX următoarele drepturi nelimitate temporar și geografic, liber transmisibile și irevocabile asupra POSTING-urilor:
   1. Dreptul la multiplicare, publicare și distribuire, adică dreptul de a multiplica nelimitat și publica sau reda public POSTING-ul, cu includerea oricăror posibilități tehnice, în special prin includerea digitală în cadrul PLATFORMEI;
   2. Dreptul la furnizare la cerere, adică dreptul de a salva POSTING-ul, a-l păstra pentru opinia publică, a-l transmite către una sau mai multe persoane solicitante, și anume în toate bazele de date analoge sau digitale electronice, rețele electronice de date și rețele de servicii de comunicare;
   3. Dreptul la redarea publică, adică dreptul de a reda comercial sau necomercial POSTING-urile prin intermediul suporturilor de sunet, imagini, imagine și sunet, multimedia respectiv alte suporturi de date, cipuri în toate formele prin utilizarea tuturor procedeelor și tehnologiilor analoge și digitale;
   4. Dreptul la prelucrare, adică dreptul de a reformula și prelucra prin ELECTROLUX sau terțe persoane POSTING-urile, cu respectarea drepturilor personale ale UTILIZATORILOR, în special dar nu exclusiv dreptul acestora de autor, de a le digitaliza în special în scopul includerii în PLATFORMĂ, de a le previzualiza sau a realiza fragmente sub formă de imagini statice sau mobile, de a le face reperabile în cadrul PLATFORMEI prin intermediul funcțiilor de căutare, de a traduce POSTING-urile;
   5. Dreptul publicitar, adică dreptul de a utiliza POSTING-ul pentru publicitatea PLATFORMEI, de asemenea în orice mediu și în afară de internet, și anume la televiziune și medii tipărite, dar nu pentru publicitatea produselor terțe.
  2. Acordarea drepturilor conform articolului 3.1 cuprinde de asemenea utilizarea fragmentară a POSTING-ului și utilizarea în legătură cu alte opere.
  3. Prezenta acordare de drepturi are loc gratuit. UTILIZATORUL nu are pretenția plății taxelor de licență.
 4. Dreptul de exonerare al ELECTROLUX în cazul nerespectării prevederilor legale de către UTILIZATOR
  1. UTILIZATORUL exonerează la prima cerere ELECTROLUX precum și organele și dispozitivele auxiliare de îndeplinire și realizare ale acesteia de despăgubirile terților cauzate de încălcării ale prevederilor menționate la articolele 2.3, 2.4, 3.1 și 3.2, care sunt pretinse de la ELECTROLUX în legătură cu utilizarea PLATFORMEI. UTILIZATORII trebuie să anunțe imediat ELECTROLUX, dacă ulterior le este cunoscut că au încălcat prevederile contractuale. ELECTROLUX are dreptul de a lua măsuri corespunzătoare pentru respingerea despăgubirilor terților sau pentru urmărirea drepturilor sale. Măsurile UTILIZATORILOR necesită acordul prealabil al ELECTROLUX. Exonerarea cuprinde de asemenea despăgubirea costurilor, pe care le are ELECTROLUX în urma unei acțiunilor în justiție/apărării în justiție (în special cheltuielile de judecată și pentru avocați).
  2. Despăgubirile menționate la articolul 4.1 nu găsesc aplicare, dacă pretențiile terțului rezultă din conduita necorespunzătoare a ELECTROLUX.
 5. Obligațiile ELECTROLUX; garanție
  1. ELECTROLUX este obligată la asigurarea accesibilității PLATFORMEI în cadrul disponibilității stabilite. ELECTROLUX nu preia răspunderea pentru succesul accesului corespunzător la PLATFORMĂ, dacă nu se utilizează exclusiv rețeaua folosită de ELECTROLUX inclusiv interfețele la rețelele terților. Aceasta este valabil de asemenea și în special pentru asigurarea accesibilității POSTING-urilor pe PLATFORMĂ.
  2. Disponibilitatea PLATFORMEI constă în cadrul posibilităților tehnice și operaționale ale ELECTROLUX și de aceea în special nu pentru întreruperi prin lucrări de întreținere și durate, în care centrul de calcul nu este accesibil prin internet din cauza problemelor tehnice sau altor diverse probleme, care nu se află în zona de influență a ELECTROLUX (forță majoră, vina terților etc.)
  3. Anumite drepturi la garanție ale UTILIZATORULUI se orientează după prevederile legale corespunzătoare.
 6. Dispoziții finale și informații pentru consumatori
  1. Aceste CONDIȚII DE UTILIZARE sunt guvernate de legislația din Republica Federală Germania cu excluderea legislației ONU în materie de vânzare; aceasta nu este valabil dacă și în măsura în care un UTILIZATOR a fost privat de drepturi în baza statutului țării sale de origine.
  2. Jurisdicția pentru toate litigiile rezultate din și în legătură cu aceste CONDIȚII DE UTILIZARE este Nürnberg, dacă UTILIZATORUL nu deține jurisdicție generală pe teritoriul Republicii Federale Germania.
  3. Comisia UE a realizat o platformă de internet pentru soluționarea online a litigiilor (așa numita ”Platformă OS”). Platforma OS servește ca un punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor referitoare la obligațiile contractuale care decurg din contractele de achiziție online și contractele de servicii online. În general ELECTROLUX nu este de acord cu soluționarea alternativă a litigiilor prin intermediul unei comisii de arbitraj a consumatorilor, de asemenea și în special nu în sensul articolului 36 secțiunea 1 din Legea referitoare la soluționarea litigiilor pentru consumatori. UTILIZATORUL poate accesa platforma OS la linkul: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adresa de e-mail a ELECTROLUX este info@electrolux.de.
  4. Limba contractului este limba germană. Dacă prezentele prevederi sunt disponibile de asemenea în alte limbi, varianta germană rămâne singura cu caracter juridic obligatoriu. 
 

Versiunea germană