Podmienky používania

 1. Strany, vymedzenia pojmov a súčasti zmluvy
  1. Electrolux Slovakia, s. r. o., o. z. Domáce spotrebiče Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava,Slovensko , E-mail: info@electrolux.sk, Telefón: 32 744 1294(ďalej „ELECTROLUX“) prevádzkuje portál AEG Rating a Review (ďalej „PLATFORMA“). Prostredníctvom PLATFORMY môžu POUŽÍVATELIA hodnotiť produkty online.
  2. Ste fyzická osoba, ktorá chce využívať PLATFORMU na účely, ktoré nesúvisia s vašou podnikateľskou ani samostatnou zárobkovou činnosťou (spotrebiteľ v zmysle § 13 OZ). Potvrdzujete, že ste plnoletý.
  3. PODMIENKY POUŽÍVANIA upravujú používanie PLATFORMY vo vzťahu medzi ELEKTROLUX a POUŽÍVATEĽOM na konci.
  4. Ďalšie vymedzenia pojmov:
   1. POUŽÍVATELIA sú návštevníci PLATFORMY, pre ktorých predstavuje používanie PLATFORMY bezplatnú internetovú ponuku.
   2. Ako POSTING“ sa označujú digitálne obsahy, ktoré POUŽÍVATEĽ sprístupňuje na PLATFORME.
 2. Používanie PLATFORMY POUŽÍVATEĽMI
  1. Používanie PLATFORMY predpokladá prijatie týchto PODMIENOK POUŽÍVANIA POUŽÍVATEĽOM.
  2. POUŽÍVATEĽ musí v rámci použitia PLATFORMY uviesť e-mailovú adresu. Táto slúži na to, aby umožnila spoločnosti ELECTROLUX a poskytovateľmi služieb, ktorí na tento účel spolupracujú so spoločnosťou ELECTROLUX, kontaktovať sa s POUŽÍVATEĽOM s ohľadom na
   1. zverejnenie jeho POSTING
   2. iné administratívne otázky, ktoré sú v priamom kontexte s POSTING.
   Kontaktovanie zo strany spoločnosti ELECTROLUX na iné účely, predovšetkým marketingové účely je vylúčené, pokiaľ s týmto účelom POUŽÍVATEĽ výslovne nesúhlasí.
  3. POUŽÍVATELIA zaručujú, že sú vlastníkmi všetkých práv uvedených v § 3 k svojim POSTING a že je možné, účinne uznať spoločnosti ELECTROLUX práva uvedené v § 3. POUŽÍVATELIA okrem toho zaručujú, že na ich POSTING nemajú práva tretie strany, ktoré by mohli prekážať vyššie uvedenému poskytnutiu práva.
  4. POUŽÍVATEĽ musí toto právo rešpektovať bez ujmy pri používaní PLATFORMY, zvlášť pri poskytnutí POSTING a zachovávať práva tretích strán. Podľa toho má POUŽÍVATEĽ pri používaní PLATFORMY zakázané,
   1. poskytovať POSTINGY s pornografickým obsahom, obsahom ohrozujúcim mladistvých, obsahom podporujúcim násilie alebo inak pohoršujúcim obsahom, obsahom podnecujúcim rasovú nenávisť, antisemitizmus, nenávisť voči cudzincom, homofóbnym obsahom alebo iným pohŕdavým obsahom, s obsahom podporujúcim alebo propagujúcim terorizmus, urážlivým obsahom, obsahom poškodzujúcim dobré meno alebo iným diskredujúcim obsahom alebo s obsahom inak poškodzujúcim ľudské práva,
   2. poskytovať POSTINGY s nesprávnym alebo zavádzajúco neúplnými alebo nepresnými hodnoteniami produktov spoločnosti ELEKTROLUX,
   3. v rámci POSTING používať znaky, predovšetkým, ale nie výlučne slová, obrázky alebo slovné a obrázkové kombinácie, ktoré porušujú ochranné známky alebo iné chránené podnikateľské značky tretích strán, zvlášť konkurentov spoločnosti ELEKTROLUX alebo používať formy, predovšetkým ale nie výlučne obrázky, ktoré porušujú chránené dizajnové vzory alebo priemyselné vzory alebo nezapísané priemyselné vzory tretích strán alebo používať formy, predovšetkým ale nie výlučne popisy, ktoré porušujú patenty, užitkové vzory, podnikové a obchodné tajomstvá alebo inak chránené know-how tretích strán,
   4. poskytovať POSTINGY odporujúce hospodárskej súťaži, zvlášť POSTINGY, ktoré predstavujú neférový spôsob konkurenta spoločnosti ELEKTROLUX,
   5. poskytovať POSTINGY, ktoré obsahujú škodlivý softvér alebo súbory, ktorých účelom je minimálne poškodiť, resp. narušiť disponibilitu údajov, zdrojov alebo služieb, dôveryhodnosť údajov alebo integritu údajov, napr. vírusy, červy, trójske kone,
   6. zverejňovať POSTINGY, za ktoré POUŽÍVATEĽ dostane od tretej strany odmenu alebo protislužbu alebo ktorá mu bola prisľúbená.
  5. Spoločnosť ELECTROLUX vykoná pred zverejnením na PLATFORME kontrolu POSTINGOV vzhľadom na porušenia práv uvedených vyššie. Medzi poskytnutím POSTINGU a jeho zverejnením môžu preto uplynúť dva až štyri pracovné dni. Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo sprístupňovať na PLATFORME POSTINGY len v skrátenej forme, keď tieto porušujú predpisy uvedené v § 2.4.. Spoločnosť ELECTROLUX si okrem toho vyhradzuje právo POSTINGY znovu odstrániť z PLATFORMY celkom alebo čiastočne po zverejnení.
  6. Po poskytnutí POSTINGU POUŽÍVATEĽOM tento u nemá možnosť príslušný POSTING upraviť.
 3. Poskytnutie práv používania POUŽÍVATEĽOM
  1. POUŽÍVATEĽ poskytuje spoločnosti ELEKTROLUX nevýlučné, neobmedzené, trvalé, voľne prevoditeľné a neodvolateľné právo používať a využívať POSTINGY v rámci PLATFORMY komplexne, predovšetkým aj s cieľom komerčného predaja. Poskytnutie práv zahŕňa výslovne všetky známe formy možností ponuky na internete, predovšetkým možnosť napojenia v rámci spoplatnených online služieb, internetových stránok a mobilných aplikácií, ako aj v rámci voľne dostupného internetu. Zvlášť POUŽÍVATEĽ poskytuje spoločnosti ELECTROLUX nasledujúce časovo a priestorovo neobmedzené, voľne prevoditeľné a neodvolateľné práva na POSTINGY:
   1. právo na rozmnožovanie, verejné sprístupňovanie a šírenie, to znamená, právo POSTING neobmedzene rozmnožovať a verejne sprístupňovať alebo verejne reprodukovať s použitím príslušných technických možností, predovšetkým digitálnym napojením v rámci PLATFORMY;
   2. práva na poskytnutie k dispozícii na požiadanie, teda právo ukladať POSTING, pripraviť ho pre verejnosť, preniesť ho na jedného alebo viacerých žiadateľov a síce vo všetkých analógových alebo digitálnych elektronických databázach, elektronických dátových sieťach alebo sieťach telekomunikačných služieb;
   3. právo verejnej reprodukcie, teda práva verejne reprodukovať POSTING komerčne alebo nekomerčne prostredníctvom zvukových, obrazových, zvukovo-obrazových, multimediálnych nosičov, resp. iných dátových nosičov, čipov, vo všetkých formátoch s použitím všetkých analógových a digitálnych postupov a techník;
   4. právo na spracovanie, teda právo ľubovoľne upravovať POSTING pri zachovaní osobnostných práv POUŽÍVATEĽOV, predovšetkým ale nie výlučne ich osobnostného práva autora, vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom tretích strán, predovšetkým digitalizovať, vytvárať prehľady alebo snippety v podobe nepohyblivých alebo pohyblivých obrazov na účely napojenia do PLATFORMY, umožňovať ich vyhľadávanie pomocou vyhľadávacích funkcií v rámci PLATFORMY, prekladať POSTING;
   5. právo na reklamu, teda právo používať POSTING na reklamu PLATFORMY, aj v akýchkoľvek iných médiách okrem internetu, menovite v televízii a tlačových médiách, nie však na reklamu tretích produktov.
  2. Poskytnutie práva podľa § 3.1. zahŕňa aj používanie úryvkov z POSTINGOV a používanie v spojení s inými dielami.
  3. Vyššie uvedené poskytnutie práv je bezplatné. POUŽÍVATEĽ nemá nárok na vyplatenie licenčných poplatokov.
 4. Nároky na oslobodenie spoločnosti ELECTROLUX v prípade porušení práv POUŽÍVATEĽOM
  1. POUŽÍVATEĽ oslobodí spoločnosť ELECTROLUX , ako aj jej orgány a pomáhajúce osoby od všetkých nárokov tretích strán kvôli zavinenému porušeniu povinností uvedených v §§ 2.3., 2.4., 3.1. a 3.2. ktoré by mohli byť vznesené voči spoločnosti ELECTROLUX v súvislosti s prevádzkou PLATFORMY, na prvé požiadanie. POUŽÍVATELIA musia ihneď oznámiť svoje dodatočne uverejnené porušenia povinností spoločnosti ELEKTROLUX. Spoločnosť ELECTROLUX je oprávnená sama vykonať vhodné opatrenia na odvrátenie nárokov tretích strán alebo na vymáhanie svojich práv. Vlastné opatrenia POUŽÍVATEĽOV musí vopred odsúhlasiť spoločnosť ELEKTROLUX. Oslobodenie obsahuje aj náhradu nákladov, ktoré vzniknú, resp. vznikli spoločnosti ELEKTROLUX v dôsledku vymáhania práva/ochrany práva (predovšetkým súdne poplatky a náklady za právne zastúpenie).
  2. Nároky uvedené v § 4.1. sa neaplikujú, keď nárok tretej strany vyplýva z vlastného nesprávneho konania spoločnosti ELEKTROLUX.
 5. Povinnosti spoločnosti ELECTROLUX; záruka
  1. Spoločnosť ELECTROLUX sa zaväzuje, že sa vynasnaží, aby bola PLATFORMA dostupná v rámci dohodnutej disponibility. Spoločnosť ELECTROLUX nepreberá zodpovednosť za úspešnosť príslušného prístupu na PLATFORMU, pokiaľ sa nepoužíva výlučne spoločnosťou ELECTROLUX prevádzkovaná sieť vrátane rozhraní k sieťam tretích strán. Toto platí tiež a predovšetkým pre sprístupnenie POSTINGOV na PLATFORME.
  2. Disponibilita PLATFORMY existuje v rámci technických a prevádzkových možností spoločnosti ELECTROLUX a preto predovšetkým nie počas výpadkov v dôsledku údržby, ako aj časov, v ktorých nie je počítačové stredisko dostupné na základe technických alebo iných problémov, ktoré spoločnosť ELECTROLUX nemôže ovplyvniť (vyššia moc, zavinenie tretích strán atď.).
  3. Prípadné záručné práva POUŽÍVATEĽA sa riadia podľa príslušných zákonných ustanovení.
 6. Záverečné ustanovenia a informácie pre spotrebiteľa
  1. Na tieto PODMIENKY POUŽÍVANIA sa aplikuje právo Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením UN obchodného práva; toto neplatí, keď a pokiaľ by tým boli POUŽÍVATEĽOVI odobraté práva podľa štatútu jeho domovskej krajiny.
  2. Príslušný súd pre všetky spory zo a v súvislosti s týmito PODMIENKAMI POUŽÍVANIA je Norinberg, pokiaľ POUŽÍVATEĽ nemá všeobecný súd na území Spolkovej republiky Nemecko.
  3. EÚ komisia vytvorila internetovú platformu na online urovnávanie sporov (tzv. „OS platformu“). OS platforma slúži ako poradenské centrum pre mimosúdne urovnávanie sporov týkajúcich sa zmluvných povinností, ktoré vznikajú z online kúpnych zmlúv a online zmluvách o službách. Spoločnosť ELECTROLUX nie je zásadne pripravená na alternatívne urovnanie sporov pred spotrebiteľským zmierovacím súdom, a ani predovšetkým v zmysle § 36 ods. 1 z. o alternatívnom urovnávaní sporov. POUŽÍVATEĽ môže nájsť OS platformu na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová adresa spoločnosti ELECTROLUX znie info@electrolux.de.
  4. Zmluvný jazyk je nemčina. Keď sú predložené ustanovenia poskytnuté v iných jazykoch, tak zostáva ako jediné právne záväzné nemecké jazykové vydanie. 

Nemecká verzia